Prosjekter

Forskningsprosjekter knyttet til Ungdata.

Minoritetsjenters idrettsdeltagelse. Individuelle og kontekstuelle ressurser og barrierer

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor jenter med innvandringsbakgrunn er så sterkt underrepresentert i idrettslagene. Det er også et mål å undersøke hvordan utviklingen har vært i idrettsdeltakelse blant gutter og jenter med og uten innvandringsbakgrunn i et tyveårs-perspektiv.

Prosjektet bruker data fra ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015, som omfatter skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående (13-19 år).

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA, Institutt for samfunnsforskning og Norges Idrettshøgskole, og har mottatt forskningsstøtte fra Kulturdepartementet. Prosjektet avsluttes i 2016. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Guro Ødegård ved NOVA/HiOA.

Ung i Bydel Grorud

Målet med prosjektet er å få en oversikt over livssituasjonen til ungdom som bor Bydel Grorud i Oslo. Prosjektet vil særlig studere problemstillinger knyttet til trivsel og trygghet, rusmiddelbruk, risikoatferd og psykisk helse. Formålet er å øke kunnskapen, avdekke sammenhenger og eventuelt tilbakevise feilaktige oppfatninger. Et bedre kunnskapsgrunnlag skal bidra til en målrettet utforming av det lokale forebyggende arbeidet.

Prosjektet bruker spørreskjemadata fra ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015, og analyserer svar fra 1539 ungdom i Bydel Grorud. I analysene sammenlignes bydelens ungdom med ungdom i Oslo for øvrig. Totalt inkluderer datamaterialet svar fra om lag 24.000 elever fra Oslos ungdomskoler og videregående skoler.

Prosjektet er finansiert av av Bydel Grorud, og avsluttes i løpet av 2016.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Patrick Lie Andersen ved NOVA/HiOA.

Ung i Oslo 2015: Unge utenfor

I forbindelse med ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015 ble det igangsatt en parallell undersøkelse rettet mot ungdom som er utenfor skole og jobb eller er i tiltak gjennom NAV. I dette prosjektet oppsummeres erfaringene og resultatene fra dette pilotprosjektet, som omfatter svar fra 166 ungdommer..

Prosjektet finansieres av Oslo kommune, ved Velferdsetaten, Korus Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, som en tilleggsundersøkelse til Ung i Oslo 2015. Prosjektet avsluttes i løpet av 2016.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Patrick Lie Andersen ved NOVA/HiOA.

Ungdom og cannabis. Ungdoms holdninger til og bruk av cannabis i Oslo 2015

I forbindelse med ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015 ble ungdoms holdninger til og bruk av cannabis kartlagt. Dette prosjektet rapporterer fra denne delen av undersøkelsen, der målet er blant annet å finne ut av hva slags ungdomsgrupper som er mest positive til bruk av cannabis.

Prosjektet har mottatt forskningsstøtte fra Oslo kommune ved KoRus Oslo, og skal ferdigstilles i februar 2017.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Patrick Lie Andersen ved NOVA/HiOA.

 

Flere prosjekter

 • Ungdom i endringHvordan utspiller sosial ulikhet seg i ungdomstida? Hvordan gir ulikhetsskapende mekanismer utslag gjennom ungdomstiden innenfor områder som utdanning, helse, fritid, relasjoner og risikoatferd? Dette er spørsmål vi skal undersøke i prosjektet Ungdom i endring.
 • Minoritetsungdom i videregående opplæringDette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.
 • Ungdata juniorUngdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.
 • Hvem bruker fritidsklubber og ungdomshus? En kartleggingsstudieProsjektet skal kartlegge hva som kjennetegner ungdom som bruker fritidsklubber og ungdomshus med hensyn til faktorer som har betydning for folkehelse. Hensikten er å få mer kunnskap om hvilken betydning slike møteplasser kan spille i kommunenes folkehelsearbeid.
 • Ung i Oslo 2018På oppdrag fra Oslo kommune skal NOVA gjennomføre ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2018. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006, 2012 og 2015).
 • Minoritetsjenter og idrettsdeltakelseDette prosjektet gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltagelesmønster har endret seg over tid.
 • Utsatt skoleungdomFamilie, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Ungdomsforskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig viser forskning at noen ungdommer ikke er like godt sosial integrert. I dette prosjektet retter vi oppmerksomheten mot ungdom som har det vanskelig hjemme, mangler venner og som mistrives på skolen.
 • Ungdom, bolig og sosial ulikhetProsjektet skal bidra til ny kunnskap om ungdoms bosituasjon og sosial ulikhet. Nærmere bestemt skal prosjektet analysere sammenhengen mellom ungdommenes bosituasjon og deres livskvalitet og levekår.
 • Idrettens posisjon i ungdomstidaUngdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få mer kunnskap om idrettens posisjon og status blant dagens ungdom.
 • Ungdoms holdninger til ekstremismeMålet med forskningsprosjektet er å få ny kunnskap om hvordan ungdom i slutten av tenårene stiller seg til enkelte holdninger som står sterkt i ytterliggående miljøer innen radikal islam og på den islamkritiske høyresiden.
 • Stress og press blant unge i dagMålet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress. Hvilke sammenhenger ser vi mellom skolestress, kroppsbilde, bruken av sosiale medier og psykisk helse? Hvilken betydning har kjønn for hvordan stress og press oppleves?
 • Lokale frivillige foreninger som rammer for barn og unges fritidsaktiviteterFrivillige organisasjoner utgjør en viktig sosial arena for barn og unge i Norge - ikke bare som en fritidsarena, men også som sosialiseringsarenaer for et frivillig og kollektivt handlingsmønster senere i livsløpet. Å stå utenfor sentrale fritidsarenaer som frivillig sektor representerer kan være uheldig for dannelsen av vennskap, nettverk og læring.
 • Ung i Oslo 2015På oppdrag fra Oslo kommune gjennomførte NOVA ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med tre tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006 og 2012).
 • Ung i Stavanger 2013Undersøkelsen tar opp ulike temaer innen psykisk helse, blant annet depressive plager, selvbilde/kroppsbilde, selvmordsforsøk og selvskadingsproblematikk.