Prosjekter

Forskningsprosjekter knyttet til Ungdata.

Ungdom i endring

Hvordan utspiller sosial ulikhet seg i ungdomstida? Hvordan gir ulikhetsskapende mekanismer utslag gjennom ungdomstiden innenfor områder som utdanning, helse, fritid, relasjoner og risikoatferd? Dette er spørsmål NOVA skal undersøke i prosjektet Ungdom i endring.

«Ungdom i endring» er en tematisk bred, kvalitativ, longitudinell datainnsamling. Prosjektet bygger på og er et supplement til den kunnskapen som generes gjennom Ungdata. Forsker Ingunn Marie Eriksen ved NOVA, OsloMet, er prosjektleder.

Ungdom i endring skal være tett på utformingen av politikk og tiltak for barn og unge lokalt og nasjonalt. Med sitt kvalitative design går Ungdom i endring i dybden og gir innsikt i pågående trender som ikke nødvendigvis fanges opp gjennom spørreskjema til ungdom. Ved å følge ungdom gjennom de kritiske overgangene fra barndom til ungt voksenliv, vil prosjektet gi kunnskap som muliggjør forebyggende tiltak på ulike områder. Prosjektet er fleksibelt og åpner for et samarbeid mellom forskning og brukerfeltet. Relevante aktører inviteres derfor til å bidra i formingen av prosjektet, både tematisk og finansielt.

Bestill forskning

NOVA har bevilget 1.100.000 kr i grunnfinansiering av første datainnsamlingsrunde (høsten 2018). For å kunne foreta datainnsamlingene på de senere tidspunktene, 2020, 2022 og 2024, behøves tilsvarende finansiering for hvert tidspunkt. For foreldreintervjuer er det nødvendig med ytterligere finansiering.

Det er også behov for ekstern finansiering til analyse av dataene, og produsere rapporter, vitenskapelige artikler og forskningssammendrag. Forskerne er tilgjengelig for dialog om datainnsamlingen og for planlegging av framtidige forskningsbidrag på ulike temaer.

Les mer om prosjektet

 

Flere prosjekter

 • Ungdom i endringHvordan utspiller sosial ulikhet seg i ungdomstida? Hvordan gir ulikhetsskapende mekanismer utslag gjennom ungdomstiden innenfor områder som utdanning, helse, fritid, relasjoner og risikoatferd? Dette er spørsmål vi skal undersøke i prosjektet Ungdom i endring.
 • Minoritetsungdom i videregående opplæringDette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.
 • Ungdata juniorUngdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.
 • Hvem bruker fritidsklubber og ungdomshus? En kartleggingsstudieProsjektet skal kartlegge hva som kjennetegner ungdom som bruker fritidsklubber og ungdomshus med hensyn til faktorer som har betydning for folkehelse. Hensikten er å få mer kunnskap om hvilken betydning slike møteplasser kan spille i kommunenes folkehelsearbeid.
 • Ung i Oslo 2018På oppdrag fra Oslo kommune skal NOVA gjennomføre ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2018. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006, 2012 og 2015).
 • Minoritetsjenter og idrettsdeltakelseDette prosjektet gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltagelesmønster har endret seg over tid.
 • Utsatt skoleungdomFamilie, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Ungdomsforskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig viser forskning at noen ungdommer ikke er like godt sosial integrert. I dette prosjektet retter vi oppmerksomheten mot ungdom som har det vanskelig hjemme, mangler venner og som mistrives på skolen.
 • Ungdom, bolig og sosial ulikhetProsjektet skal bidra til ny kunnskap om ungdoms bosituasjon og sosial ulikhet. Nærmere bestemt skal prosjektet analysere sammenhengen mellom ungdommenes bosituasjon og deres livskvalitet og levekår.
 • Idrettens posisjon i ungdomstidaUngdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få mer kunnskap om idrettens posisjon og status blant dagens ungdom.
 • Ungdoms holdninger til ekstremismeMålet med forskningsprosjektet er å få ny kunnskap om hvordan ungdom i slutten av tenårene stiller seg til enkelte holdninger som står sterkt i ytterliggående miljøer innen radikal islam og på den islamkritiske høyresiden.
 • Stress og press blant unge i dagMålet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress. Hvilke sammenhenger ser vi mellom skolestress, kroppsbilde, bruken av sosiale medier og psykisk helse? Hvilken betydning har kjønn for hvordan stress og press oppleves?
 • Lokale frivillige foreninger som rammer for barn og unges fritidsaktiviteterFrivillige organisasjoner utgjør en viktig sosial arena for barn og unge i Norge - ikke bare som en fritidsarena, men også som sosialiseringsarenaer for et frivillig og kollektivt handlingsmønster senere i livsløpet. Å stå utenfor sentrale fritidsarenaer som frivillig sektor representerer kan være uheldig for dannelsen av vennskap, nettverk og læring.
 • Ung i Oslo 2015På oppdrag fra Oslo kommune gjennomførte NOVA ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med tre tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006 og 2012).
 • Ung i Stavanger 2013Undersøkelsen tar opp ulike temaer innen psykisk helse, blant annet depressive plager, selvbilde/kroppsbilde, selvmordsforsøk og selvskadingsproblematikk.