Frokostseminar: Ungt medborgerskap

Institutt for samfunnsforskning inviterer til frokostseminar 2. mars: Ungt medborgerskap – betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv.
Utydelig ung mann snakker i mikrofon foran folkemengde. Foto: colourbox

Tid: 2. mars kl. 09.00-10.30 (Enkel frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Frivillige organisasjoner utgjør en viktig sosial møteplass for barn og unge i Norge ved å tilby fritidsaktiviteter, og de er også en viktig kilde til nettverk og demokratisk læring. De senere årene har det vært en økende bekymring for om sosial ulikhet i rekruttering av barn og unge til organiserte fritidsaktiviteter kan få konsekvenser for unges medborgerskap og demokratisk deltakelse senere i livsløpet. Hva kjennetegner norsk ungdoms sivilsamfunnsdeltakelse, og hva hemmer og fremmer deltakelse i politikk og foreningsliv?
På frokostseminaret 2. mars presenteres tre ferske senterrapporter. Med ulike innfallsvinkler har forskerne undersøkt omfanget av og betingelsene for unges deltakelse i politiske aktiviteter og organisasjonsliv, samt hvordan internett og sosiale medier påvirker unges samfunnsengasjement og frivillige deltakelse.

På seminaret spør vi:

•    Hva kjennetegner unges deltakelsesmønstre i politiske aktiviteter og organisasjonsliv?
•    Hvordan varierer deltakelsen i ulike typer organisasjoner og politiske aktiviteter etter faktorer som kjønn, økonomi, geografi, innvandrerbakgrunn og det å vokse opp i en samfunnsorientert familiekultur?
•    På hvilke måter påvirker internett og sosiale medier unges samfunnsengasjement og frivillige innsats?

Program

Velkommen
v/Bernard Enjolras, leder Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor

Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo
v/ Guro Ødegård (forskningsleder, NOVA ved HiOA)

I en fersk studie har Guro Ødegård og Audun Fladmoe (ISF) sett på unges tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i ulike politiske aktiviteter. Med grunnlag i Ung i Oslo 2015, tar studien temperaturen på Oslo-ungdoms organiserte fritid generelt – og deres demokratiske deltakelse spesielt. Rapporten reiser en rekke spørsmål rundt barrierer og betingelser for unges deltakelse i ulike typer aktivitetsformer, og sammenhengen mellom foreningsdeltakelse og samfunnsengasjement.

Levende drabantbyer: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn
v/ Ingunn M. Eriksen (forsker, NOVA ved HiOA)

Sammen med NOVA-kollega Lars Roar Frøyland har Eriksen undersøkt unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer med lokale aktører, har de sett på omfanget av unges deltakelse og hvordan frivillige organisasjoner og lokale myndigheter arbeider for å rekruttere ungdommer til ulike fritidsaktiviteter.

Digitale mediers implikasjoner for demokrati og medborgerskap blant unge
v/ Ivar Eimhjellen (forsker, Uni Research Rokkansenteret)

Ny kommunikasjonsteknologi legger til rette for nye former for samfunnsdeltakelse og kollektiv handling. Sammen med Jørn Ljunggren (ISF), har Eimhjellen undersøkt om sosiale medier bidrar til endring i nordmenns samfunnsengasjement og utøvelse av aktivt medborgerskap, og om dette gjør at sosiale skiller forsterkes eller viskes ut. Forskerne finner blant annet at ny teknologi synes å fremme unges deltakelse, både som kilde til politisk informasjon, som deltakelseskanal og ved å skape nye arenaer for frivillig arbeid.

Diskusjon og spørsmål fra salen

Ordstyrer: Signe Bock Segaard (Institutt for samfunnsforskning)