Ungdom og idrett

Ny rapport: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer over tid.
Jenter i svømmehall. Foto: colourbox

Rapporten gir en oversikt over hvor mange Osloungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltakelsesmønster har endret seg over tid.

Studien viser at idrett og trening utgjør en sentral fritidsaktivitet for svært mange. I løpet av de siste 20 årene har det samlet sett vært en liten økning i andelen ungdommer som deltar i idrett, men denne økningen gjelder kun ungdom med norskfødte foreldre – ikke unge med to utenlandskfødte foreldre (minoritetsungdom). For minoritetsgutter har det vært en nedgang i deltakelse, mens andelen minoritetsjenter som deltar i idretten har vært konstant lav over tid.

Rapporten retter søkelyset mot både individuelle, kontekstuelle og subjektive betingelser for deltakelse, og diskuterer ulike drivere og barrierer for unges idretts- og treningsdeltakelse. Analysene bygger på ungdataundersøkelsene Ung i Oslo 2015, 2006 og 1996.

Rapporten er et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, forskningsinstituttet NOVA ved HiOA og  Norges Idrettshøgskole.

Les eller last ned rapporten:

Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - barrierer, frafall og endringer over tid
Av Guro Ødegård, Anders Bakken og Åse Strandbu
Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2016