Informasjon til ungdom og foresatte

Her finner du informasjon om hva ungdataundersøkelsen er, og hvordan den gjennomføres.

Hva?

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som gjennomføres over hele Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, og gjennomføres i skoletiden.

Hvorfor?

Kommuner og fylkeskommuner bruker resultatet fra undersøkelsene i plan- og utviklingsarbeid rettet mot ungdom (for eksempel i planlegging av kultur- og fritidstilbud, forebygging og folkehelsearbeid). Datamaterialet fra undersøkelsene blir også lagt inn i en nasjonal database. Denne vil bli brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår i Norge generelt.

Hvem?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) er ansvarlige for undersøkelsene, og administrerer den nasjonale Ungdatabasen. Dataene samles inn i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet. Rambøll er teknisk leverandør for Ungdata.

Du skal føle deg trygg med Ungdata

Anonymitet: Undersøkelsene gjennomføres normalt som anonyme undersøkelser. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt.

Frivillighet: Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si ifra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Informasjon: I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Ungdata vil også informere om undersøkelsen på disse nettsidene, og skolene oppfordres til å informere om undersøkelsen på sine nettsider.

Personvern: Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av alle som får tilgang til disse. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller uliker undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Noen å snakke med i etterkant

De fleste spørsmål er uproblematiske å svare på for de fleste. fordi enkelte spørsmål likevel kan være vanskelige, får ungdommene informasjon om at de står fritt til å hoppe over spørsmål underveis. Ungdommene får også kontaktinformasjon til sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen dersom de ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.

Kontaktperson: Hanne Cecilie Hougen
Tlf.: 45 27 78 57
E-post:ungdata@oslomet.no