Personvern

Her finner du informasjon om personvern knyttet til innsamling og bruk av data fra ungdataundersøkelsene.

Ansvarlig enhet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det overordnede ansvaret for at datainnsamlingen gjennomføres i tråd med gjeldende lover, regelverk og forskningsetiske retningslinjer. NOVA har ansvaret for at data samles inn og oppbevares slik at respondentenes integritet og konfidensialitet er ivaretatt.

Anonymitet

Undersøkelsene gjennomføres normalt som anonyme undersøkelser. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt. I de tilfeller undersøkelsene ikke blir gjennomført anonymt, vil det bli opplyst om hva dette innebærer. NOVA innhenter også tilråding fra nasjonale personvernmyndigheter.

Frivillighet

Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si ifra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Informasjon

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Ungdata vil også informere om undersøkelsen på disse nettsidene, og skolene oppfordres til å informere om undersøkelsen på sine nettsider.

Personvern

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av alle som får tilgang til disse. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller uliker undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Noen å snakke med i etterkant

De fleste spørsmål er uproblematiske å svare på for de fleste. fordi enkelte spørsmål likevel kan være vanskelige, får ungdommene informasjon om at de står fritt til å hoppe over spørsmål underveis. Ungdommene får også kontaktinformasjon til sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen dersom de ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.