Spørreskjemaet

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata inneholder spørsmål om mange uliker temaer og er ment å gi et bredt bilde av hvordan det er å være ungdom i dag.

Oppbyggingen av spørreskjemaet

Ungdatas spørreskjema er bygget opp av tre deler:

  1. Et fast sett av spørsmål som stilles til alle ungdommer som deltar i Ungdataundersøkelsene (grunnmodul).
  2. I tillegg kan kommuner og fylkeskommuner velge å ta med utdypende spørsmål om temaer fra Ungdatas faste temamoduler (tilleggsmodulene).
  3. Det er også mulig å lage egne spørsmål som er relevante for lokale forhold (egendefinerte spørsmål).

Valg av tilleggsspørsmål gjøres av kommunene og fylkeskommunene i samarbeid med kompetansesenteret på rusfeltet i regionen (KoRus) og NOVA. Det skal normalt ikke ta mer enn én skoletime for ungdommene å svare på undersøkelsen. Med en slik tidsramme vil grunnmodulen utgjøre om lag halvparten av spørsmålene i skjemaet.

Det at alle ungdataundersøkelser har et sett av spørsmål som er obligatoriske, gjør det mulig å sammenligne resultater fra egen kommune med resultatene fra alle andre kommuner som gjennomfører undersøkelsen, og med tall for hele landet.

Tema i spørreskjema

Den obligatoriske delen av spørreskjemaet inneholder spørsmål om en rekke temaer som gjelder ungdoms liv og livssituasjon. Det er spørsmål om forholdet til foreldre og venner, om skolearbeid og trivsel, fritidsaktiviteter og mediebruk, utdanning og framtidsplaner, helse og levevaner, rusmiddelbruk og atferdsproblemer. De valgfrie spørsmålene er ordnet i tilsvarende temabolker, og er utdypende i forhold til spørsmålene i den obligatoriske delen.

Last ned Ungdata 2010-2019 - Dokumentasjonsrapport

Tilgang til spørreskjemaet

Kommuner som ønsker mer informasjon om spørreskjemaet kan ta kontakt med sekretariat ved Ungdatasenteret: ungdata@nova.hioa.no.