Om Ungdata


19.11.2010

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.


Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Bakgrunn
Ungdata er resultat av et faglig samarbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo) og Kommunesektorens organisasjon (KS).

Flere av de regionale ruskompetansesentrene har en lang historie med å utføre spørreskjemabaserte ungdomsundersøkelser for lokalsamfunn og kommuner. NOVA og tidligere Program for ungdomsforskning (Ungforsk), har en tilsvarende lang historie som går helt tilbake til 1980-tallet. Mange kommuner har også på egen hånd gjennomført ungdomsundersøkelser.

Disse undersøkelsene har alle hatt en komponent knyttet til ungdoms bruk av rusmidler og tobakk, og til ulike former for kriminell- og antisosial atferd som vold og mobbing. I tillegg har undersøkelsene i varierende grad dekket ulike sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Det handler om forholdet til mor og far, familiens økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel og mistrivsel og skole og utdanning.

Andre temaer er bruk av fritiden, som fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, organisasjonsdeltakelse, ny informasjonsteknologi, jevnaldergruppen, vennskap, sosialt nettverk, intimitet og seksualitet. I noen grad er også temaer som kulturelle verdier, religiøse holdninger, politikk og samfunn og psykisk helse tatt opp.

Ett av problemene har vært at hver av de institusjonene som har utført slike undersøkelser for kommuner, har brukt egenkomponerte spørreskjemaer. Disse har i tillegg i noen grad variert fra undersøkelse til undersøkelse. Videre har undersøkelsene foregått nokså tilfeldig, og oftest basert på forespørsler fra enkeltkommuner. Konsekvensen er at muligheten til å sammenligne på tvers av de enkelte undersøkelsene er begrenset. Dette reduserer også den verdien dataene har når det gjelder muligheter til å trekke mer generelle konklusjoner − eller til å skaffe seg en oversikt over hvordan situasjonen for ungdom er på landsbasis.

Store datamengder er samlet inn uten at dette har foregått etter noen koordinert plan som kan bidra til å heve både kvaliteten og nytteverdien til dataene. Et viktig mål med Ungdata er derfor å øke verdien av de lokale undersøkelsene, både for kommuner og for nasjonale forskningsformål. Framfor alt gir en mer samordnet innsamling av lokale data de enkelte kommunene bedre mulighet til å sammenligne sine resultater og sine ungdommer med andre kommuner.

Finansiering
Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har støttet utviklingskostnadene til Ungdata økonomisk. Fra 2015 finansieres Ungdata over Statsbudsjettet.

Ungdatastyret
Styret for Ungdata består av representer fra NOVA og KS i tillegg til tilskuddsgiverne: Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Nasjonalt sekretariat ved NOVA
Et nasjonalt sekretariat for Ungdata finnes ved NOVA. Fra høsten 2012 forvalter NOVA eieransvar for innsamlet data, og står juridisk ansvarlig for alle undersøkelser som gjennomføres i regi av Ungdata.
Prosjektleder ved NOVA: Anders Bakken (465 02 076 / anders.bakken@nova.hioa.no)

Kontaktinformasjon sekretariatet: (Silje Hartberg, 99 31 35 75 / ungdata@nova.hioa.no).

KoRusene
De regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo) bistår kommuner i sin region. KoRus vil hjelpe til med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema og veilede kommunen i gjennomføringen på skolene. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen.

Teknisk leverandør
Fra høsten 2014 samarbeider Ungdata med Rambøll om leveransen av den tekniske løsningen til undersøkelsen.


Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjonAnsvarlig for nettstedet: NOVA • E-post: ungdata@nova.hioa.no • Telefon: 22 54 12 00