Årets nasjonale Ungdata-tall er klare


11.08.2014

Ungdom i 13–16-årsalderen er mer lovlydige enn før, det er færre som ruser seg, og stadig flere unge har et godt forhold til foreldrene sine. Samtidig viser årets nasjonale Ungdatarapport at flere unge jenter forteller om psykiske plager og stressymptomer.


– Resultatene føyer seg inn i en trend som vi har sett de siste 10–15 årene, der det særlig fra tusenårsskiftet og framover har skjedd noen ganske markerte endringer i ungdomsmiljøene, forteller prosjektleder for Ungdata, Mira Aaboen Sletten.

Hun viser til at omfanget av rus- og atferdsproblemer har blitt redusert, båndene mellom generasjonene har blitt tettere og ungdom slutter i økende grad opp om skolen. Samtidig er det grunn til bekymring når omfanget av psykiske helseplager øker.

Årets nasjonale rapport oppsummerer resultater fra de rundt 150 lokale Ungdata-undersøkelser, som ble gjennomført over hele landet i løpet av 2013. Rapporten gir et bredt bilde av hvordan norske ungdomsskoleelever har det på ulike områder, og hvor mange som driver med ulike typer aktiviteter.

I årets rapport sammenliknes nasjonale tall med perioden 2010-2012. Nytt i årets rapport er at den viser enkelte tall for ungdom på VG1 i videregående opplæring.

En veltilpasset ungdomsgenerasjon
– De senere årene har omfanget av kriminalitet og rusmiddelbruk blant ungdom gått markant ned. Derfor er det spesielt interessant at trenden fortsetter i 2013, sier forskningsleder Anders Bakken ved NOVA.

Rapporten viser at enda færre røyker enn i årene før, og færre har vært beruset på alkohol. Det er nedgang i nasking, hærverk og utsatthet for vold, og færre oppgir at de har plaget eller truet andre ungdommer. Andelen som har blitt utsatt for mobbing, har derimot ikke endret seg over tid.

Foreldrene viktige støttespillere i hverdagen
Bakken understreker også det positive ved at de fleste norske ungdommer er svært fornøyd med foreldrene og opplever dem som viktige støttespillere i hverdagen. De har nære venner de kan stole på, og mange er godt fornøyd med lokalmiljøet de vokser opp i. I tillegg trives ungdom på skolen, de opplever den som et godt sted å være, og de færreste er involvert i konflikter med lærerne.

Generelt er ungdom optimistiske med tanke på framtiden. Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning. Få tror de kommer til å bli arbeidsledige, og tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.

En hjemmekjær ungdomsgenerasjon
Mira Aaboen Sletten beskriver dagens unge som en aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon hvor fritiden i økende grad tilbringes hjemme og færre bruker mye tid ute om kveldene. En stor del av fritiden går med til digitale aktiviteter, samtidig som andelen som bruker mye tid foran PC-skjermen, har gått noe ned siden Ungdata startet å måle dette i 2010.

Flere trener på egenhånd
Barne- og ungdomsorganisasjonene har fortsatt en sentral plass i norsk ungdoms fritid. Likevel finner forskerne en nedgang de senere årene, og nedgangen er tydeligst for fritidsklubbene. Idrettslagene er klart mest populær av organisasjonene, og like mange er med her som for noen år tilbake.

Ungdata viser også at noe mer av unges trening foregår utenfor idrettslagene. Ungdommene trener litt mer enn i 2010–12, og det er trening på egenhånd og i treningsstudio som øker.

En stressa ungdomsgenerasjon – hva skjer med jentene?
De aller fleste unge er godt fornøyd med egen helse, og andelen fornøyde har økt svakt siden 2010–2012. Til tross for at de fleste også trives både hjemme og på skolen, viser Ungdata at mange unge sliter psykisk i hverdagen. I størst grad gjelder dette typiske symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting». Andelen med ulike psykiske helseplager blant jentene har økt fra de siste årene. For gutter har utviklingen vært nokså stabil.

Om rapporten
Rapporten er en oppdatering av den første nasjonale rapporten fra Ungdata, som omfattet årene 2010–2012. Tallene for 2013 baserer seg på mer enn 63.000 elever på ungdomsskolen, det vil si omlag hver tredje ungdomsskoleelev i 2013. Blant de 150 kommunene som gjennomførte Ungdata i 2013, finnes små, mellomstore og store kommuner, spredt over hele landet.

Svarprosenten på ungdomstrinnet er 82 prosent. Ungdataundersøkelsene gir et representativt bilde av situasjonen på ungdomstrinnet. Tallene for VG1 er basert på svar fra nær 15.000 ungdommer.

 

Ungdata. Nasjonale resultater 2013
NOVA-rapport 10/14

Les, bestill eller last ned rapporten


Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjonAnsvarlig for nettstedet: NOVA • E-post: ungdata@nova.hioa.no • Telefon: 22 54 12 00