Den nasjonale databasen

Ungdataundersøkelsene samles i en nasjonal database som oppbevares av NOVA.

Materialet brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter av forskere ved en rekke institusjoner rundt om i landet, der målet er å framskaffe kunnskap om regionale variasjoner og nasjonale trender når det gjelder ungdoms livsstil, levekår og helse. I tillegg bruker kommuner og fylkeskommuner materialet til sitt planarbeid.

Med bakgrunn i databasen genereres det også nasjonale tall fra Ungdata, som blant annet brukes i NOVA sine nasjonale rapporter fra undersøkelsen, folkehelseprofilene utgitt av Folkehelseinstituttet og som sammenligningsgrunnlag for kommuner som deltar i ungdataundersøkelsen.

Tilgang til databasen?

KoRusene har tilgang til den nasjonale databasen gjennom en standardavtale med NOVA. Andre aktører som skal ha tilgang til data, må ta kontakt med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Mer informasjon om den nasjonale ungdatabasen og tilgang kan fås ved å kontakte Ungdatasenterets sekretariat ved NOVA: ungdata@oslomet.no

Til toppen