Nasjonal database

Ungdata-undersøkelsene samles i en nasjonal database som oppbevares av NOVA.

Materialet fra Ungdata og Ungdata junior brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter av forskere ved en rekke institusjoner rundt om i landet, der målet er å framskaffe kunnskap om regionale variasjoner og nasjonale trender når det gjelder ungdoms livsstil, levekår og oppvekstsituasjon. I tillegg bruker kommuner og fylkeskommuner materialet til sitt planarbeid.

Med bakgrunn i databasene genereres det også nasjonale tall fra Ungdata, som blant annet brukes i NOVA sine nasjonale rapporter fra undersøkelsen, folkehelseprofilene utgitt av Folkehelseinstituttet, og som sammenligningsgrunnlag for kommuner som deltar i Ungdata-undersøkelsen.

Tilgang til databasen?

Ønsker du å gjøre egne analyser basert på data samlet inn gjennom Ungdata? Surveybanken gir muligheter til å lage egne tabeller – både for Ungdata (ungdomsskole og videregående) og Ungdata junior (5.-7. trinn).

Forskere og studenter som ønsker tilgang til anonyme rådata kan bestille datafiler via Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)).

Søke datafiler fra NOVA

Forskere og studenter som har behov for data som ikke dekkes gjennom Sikt, kan søke NOVA om å få utlevert spesialtilpassete datafiler.

Du søker ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. I søknaden må det spesifiseres hvilke variabler som ønskes utlevert. Det gjøres ved å fylle ut denne variabelvelgeren (excel). Excel-dokumentet lagres lokalt og legges ved i søknadsskjemaet.

Frister for å søke i 2024 er 31. mai, 15. september og 1. desember. Alle søknader vil behandles etter fristen. Grunnet stor pågang må det påregnes opp til to måneders behandlingstid.

Søknader som gjelder utlevering av data samlet inn i 2024 vil åpnes for med frist 15. februar 2025.

Mer informasjon om databasene fra Ungdata og tilgang kan fås ved å kontakte Ungdatasenterets sekretariat ved NOVA: ungdatautlevering@oslomet.no

Til toppen