Gjennomføring på skulane

Ungdataundersøkingane vert gjennomførte elektronisk på skulane. Elevane svarer på spørsmåla ved å logge seg inn med eit unikt brukarnamn via nettsida svar-ungdata.com. Det må vere ein lærar eller ein annan vaksen til stades i klasserommet under heile datainnsamlinga. For kvar skule skal ein peike ut ein lokal administrator som har ansvaret for datainnsamlinga lokalt.

Oppgåvene til den lokale administratoren på skulane

Den lokale administratoren vil ha ansvaret for å instruere og fordele eingongskode til lærarar eller andre som skal vere til stades i klasserommet når undersøkinga går føre seg. Han eller ho skal før undersøkinga få tilsendt så mange eingongskodar som skulen treng, av koordinatoren for undersøkinga i kommunen. Den lokale administratoren skal ha oversikt over gjennomføringa lokalt og rapportere tilbake til koordinatoren i kommunen når undersøkinga er avslutta.

Beredskap for elevar som ønskjer nokon å snakke med etterpå

Koordinatoren i kommunen skal i samarbeid med den lokale administratoren på skulen sørgje for naudsynt beredskap dersom elevane ønskjer nokon å snakke med etter undersøkinga. Elevane skal få oppgitt kontaktinformasjon til helsesøster og/eller andre relevante hjelpetenester i kommunen som skal verte informerte før undersøkinga og vere tilgjengelege i undersøkingsperioden.

Instruks til læraren/administratoren i klasserommet

Det er utarbeidd ein eigen instruks til den læraren/administratoren som er til stades i klasserommet under gjennomføringa. Det er viktig at alle følgjer instruksen, slik at personvernomsyn vert ivaretekne og alle elevane får informasjon om undersøkinga før dei avgjer om dei vil vere med eller ikkje.

Alle skal vite kva som er formålet med undersøkinga, at deltaking er frivillig, at dei kan trekke seg når som helst, at dei kan hoppe over spørsmål, og at det ikkje vil få nokon konsekvensar dersom dei ikkje vil vere med eller ønskjer å trekke seg undervegs.

Ved tekniske problem

Dersom elevane ikkje får logga seg inn til undersøkinga eller det oppstår andre tekniske problem med undersøkinga, gir vår dataleverandør Rambøll teknisk brukarstøtte til kommunar og skular som gjennomfører ungdataundersøkingar (40 90 33 00 / skjemasupport@ramboll.no).

Til toppen