Hva er Ungdata?

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Ungdata-undersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdomsliv. Les mer om spørreskjemaet her. 

Siden 2010 har 915 000 ungdommer fra nesten samtlige norske kommuner deltatt i ungdomsdelen av Ungdata-undersøkelsene, og siden 2017 har over 150 000 barn på mellomtrinnet (5.-7. trinn) svart på Ungdata junior-undersøkelsen. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Ungdata junior

Ungdata junior er Ungdatas spørreundersøkelse til elever i alderen 10-12 år på mellomtrinnet (5.–7. trinn). Ungdata junior-undersøkelsen er anonym og det er frivillig å delta. Dette er en mulighet for barn i kommunen til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres liv er og slik gi et bilde av situasjonen i kommunen. Les mer om Ungdata junior her.

Hvem er ansvarlig?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KORUS). De regionale kompetansesentrene er KORUS Oslo, KORUS Øst, KORUS Sør, KORUS Bergen, KORUS Stavanger, KORUS Midt-Norge og KORUS Nord. Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale Ungdata-undersøkelsene, og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner.

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. Ungdata-sekretariatet på NOVA koordinerer og administerer alle undersøkelsene.

KORUS har ansvar for å bistå kommunene og fylkeskommunene i sin region med planlegging og gjennomføringen av undersøkelsen, samt veiledning og analyse knyttet til tolkning av resultatene.

Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret.

Les mer om Ungdatasenterets samarbeidspartnere her.

Les mer om historien om Ungdata og Ungdata junior her.

Hvordan brukes Ungdata?

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt. I tillegg brukes Ungdata i undervisning og til forskning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk innen oppvekst- og folkehelseområdene. Les mer om kommunens erfaringer med Ungdata i Med Ungdata i fokus – et inspirasjonshefte (PDF), utarbeidet av KORUS. På KORUS sine nettsider Ungdata – Slik bruker du tallene, kan kommuner og fylkeskommuner også få tips og inspirasjon til hvordan tallene fra Ungdata kan brukes i praksis.

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling.

Hvordan gjennomføres Ungdata?

Ungdata-undersøkelsene gjennomføres på skolene i skoletiden. Elevene svarer på et elektronisk spørreskjema ved å logge seg inn med en tilfeldig engangskode. Før elevene svarer får de nødvendig informasjon om formålet med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og forhold knyttet til personvern og beredskap.

Skolene har instruks om å gjennomføre Ungdata etter de rammer og prosedyrer som Ungdatasenteret har lagt for undersøkelsen. Dette skal sikre at personvernet ivaretas og at elevene vet hvem de kan kontakte i etterkant dersom de har behov for å snakke med en voksen. Les mer om Ungdata og personvern her.

Teknisk leverandør

Rambøll er  ansvarlig for den tekniske løsningen til undersøkelsen, og gir teknisk support ved behov.

Ungdatasenteret

Ønsker du mer informasjon om Ungdata, kan du ta kontakt med Ungdatasenteret på e-post: ungdata@oslomet.no.

Historien om Ungdata og Ungdata junior

I 2009 ble Ungdata etablert gjennom et samarbeid mellom NOVA, Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og de fire kompetansesentrene for rus: Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Kompetansesenter rus – region vest Bergen, Kompetansesenter rus – region vest Stavanger og Kompetansesenter rus – region øst. Les mer om historien om Ungdata og Ungdata junior her.

Til toppen