Meir forsking om ungdom og idrett

Forskarar frå NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskule fortset samarbeidet om forsking om ungdom og idrett. Nye tema er mellom anna følger av koronapandemien og omfang av negative hendingar i idretten som seksuelle overgrep.
Fem ungdommer trener i gruppe.
Foto: S.B. Vold / Ungdata

– Vi er svært glade for at Kulturdepartementet har løyvt midlar slik at vi kan halde fram med samarbeidet som blei starta i 2016, seier leiar for Ungdatasenteret, Anders Bakken.

Han vil leie den nye satsinga, som inneheld fleire delprosjekt, saman med Åse Strandbu frå Norges idrettshøgskule.

Forskarane skal undersøke fire ulike tema:

  1. deltaking i barneidrettane og kontroversane rundt korleis barneidretten er organisert
  2. konsekvensar av pandemien på idrettsdeltakinga til dei unge
  3. kva prosessar i ungdoms liv som bidreg til at ungdom bestemmer seg for å fortsetje eller slutte i ungdomsidretten
  4. omfanget av seksuell trakassering og andre negative hendingar i ungdomsidretten

Prosjektet vil ta i bruk spørreskjemadata frå Ungdata og Ungdata junior, i tilllegg til kvalitative, longitudinelle intervjudata frå undersøkinga Ungdom i endring (uni.oslomet.no).

– Resultata vil ha relevans for politikkutforminga på idrettsfeltet retta mot barn og unge, påpeikar Bakken.

Studien byggjer på prosjektet: Idrettens posisjon i ungdomstida (oslomet.no).

Les meir om prosjektet på oslomet.no.

Til toppen