Mobbetallene er høye blant barn i Oslo

Ung i Oslo 2023: 15 prosent av jentene på 5. trinn forteller at de bli mobbet hver 14. dag eller oftere. – Dette er urovekkende høye tall, sier Frøydis Enstad ved NOVA, OsloMet.
Jente ligger på sengen med telefon og pc.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til mars 2023 på 104 skoler over hele Oslo. Den ble besvart av 15.662 elever. Svarprosenten i undersøkelsen er 81 prosent. Foto: colourbox.com

Over 15.000 barn fra 10–12 år har svart på Ung i Oslo-undersøkelsen, som er Oslos Ungdata junior-undersøkelse. Målet er å undersøke hvordan barna har det, og hva de gjør på fritiden.

Forrige undersøkelse ble gjennomført under pandemien i 2021.

– Ett viktig funn fra årets undersøkelse er at vi ser en økning i hvor mange som sier de blir mobbet, forteller forsker Frøydis Enstad, som har skrevet rapporten sammen med Anders Bakken.

– Mens det i 2023 var 12 prosent som fortalte at de ble mobbet minst en gang hver 14. dag, var tallet 9 prosent i 2021.

Det er flere jenter enn gutter som forteller om mobbing.

Femten prosent av jentene på 5. trinn sier de blir mobbet

Frøydis Enstad

– Ser vi kun på jentene, så er det 15 prosent av jentene på 5. trinn som sier de blir mobbet, og dette er høye tall, sier Enstad.

– Vi kan tenke oss at mobbetallene var lavere i 2021 på grunn av pandemien, men Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 2022 viser også høye mobbetall og en økning fra 2018 i hele landet (nrk.no).

Andelen som opplever mobbing jevnlig, er omtrent like høy blant barn med norskfødte og utenlandsfødte foreldre og blant barn med ulik sosioøkonomisk status.

Forskerne finner at mobbing varierer noe mellom bydelene. Færrest opplever mobbing i Bydel Nordre Aker (10 prosent) og flest i Bydel Søndre Nordstrand (15 prosent).

En av tre forteller også at de har opplevd negative hendelser på nett eller mobil siste måned. Det kan handle om uønsket bildedeling, trusler, utestenging eller at noen skriver sårende kommentarer. Også her er jentene mer utsatt enn guttene.

– Barns rett til et trygt og godt oppvekst- og skolemiljø er nedfelt i lov. Vi vet også at mobbing kan ha alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt. Årets rapport viser at det fortsatt er grunn til å ha et særskilt fokus på mobbing, understreker Enstad.

De fleste barn har det bra – i hele byen

Et annet hovedfunn fra barnedelen av Ung i Oslo er likevel at de aller fleste barna har det bra og rapporterer om høy livskvalitet.

– Barna svarer at de har det bra, både når vi spør generelt om hvordan de opplever livet sitt, og også når de blir spurt om hvor tilfredse de er på spesifikke områder som forholdet til foreldrene, venner, skolen, lokalmiljøet og helse, sier Enstad.

Det store flertallet har også et positivt selvbilde.

Det er gledelig å se at barn i hele Oslo stort sett har det bra, og at det er så små forskjeller innad i byen på mange områder som er viktig for livskvaliteten

Frøydis Enstad

Forskerne understreker at dette gjelder alle steder i byen. Selv om Oslo er en by preget av betydelige økonomiske og kulturelle forskjeller, er det altså få store forskjeller etter sosial status og foreldres fødeland i barnas svar på det som handler om trivsel på viktige arenaer i barnas liv.

– Vi så det samme i Ung i Oslo i 2021, og det er i det store og hele svært stabile resultater når vi sammenligner de to årene.

Les hele artikkelen på oslomet.no.

Last ned rapporten

Enstad, F. og Bakken, A. (2023). Ung i Oslo 2023. 5.–7. trinn. NOVA-rapport 7/23. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

Til toppen