Ungdata pluss

En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark.
6 foto av ungdom i ulike aktiviteter og Ungdata pluss logo

Hva er Ungdata pluss?

Ungdata pluss er et forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. Ungdata pluss består av en spørreskjemaundersøkelse og kobling til registerdata.

Den første datainnsamlingen ble gjennomført våren 2023. Da ble alle elever på 5.–7. trinn i Vestfold og Telemark, og deres foresatte, invitert til å delta. Over 6000 barn deltok.

Les om de første resultatene fra undersøkelsen (korus.no).

Ungdata pluss er longitudinell. Det betyr at de samme deltakerne skal følges over tid. Vi har foreløpig planlagt fire nye datainnsamlinger med 3-4 års mellomrom.

Dataene som samles inn gjennom spørreskjema og offentlige registre, vil bli brukt til forskning.

Hva er formålet med Ungdata pluss?

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt.

Vi vil også undersøke betydningen av kjønn, funksjonsnedsettelse, oppvekststed og sosioøkonomisk bakgrunn.

Fordi vi ønsker å følge barna over tid, vil vi kunne se på hva dette har å si for livskvaliteten deres – fra barndom, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Vi ønsker også å undersøke hvilken betydning ulike sider ved barn og unge selv og deres hverdagsliv har for andre viktige deler av livet som voksne – som for eksempel helse, fullføring av skole og utdannelse og etablering på arbeids- og boligmarkedet.

Hva skal kunnskapen brukes til? 

Ungdata pluss kan bidra til å fremskaffe ny kunnskap om hvilke faktorer i barn og unges liv som hemmer og fremmer god livskvalitet på kort og lang sikt, og hva som påvirker overgangene til viktige livsutfall som voksne.

Dette er kunnskap som er nyttig for den enkelte kommune og fylkeskommunen i deres helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid, og kan bidra til gode tiltak for god livskvalitet. Det inkluderer også direkte nytte som en kilde til kunnskap i det lovpålagte oversiktsarbeidet, jmf. folkehelseloven §5 og §21, samt tilhørende forskrift om oversikt over folkehelsen.

Kunnskapen studien frembringer skal også benyttes i undervisningen for bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Undersøkelsen bidrar på den måten til å styrke utdanningen av de yrkesgruppene som jobber med barn og unge.

Se oversikten over forskningsprosjekter og publikasjoner som bruker Ungdata pluss.

Er du deltaker i Ungdata pluss?

Er du deltager i Ungdata pluss? På siden «Informasjon til deltakere» kan du lese mer om dine rettigheter og hvordan vi bruker dataene.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge, Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør), og Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Her finner du kontaktinformasjonen.

Ungdatasenteret

Ønsker du mer informasjon om Ungdata pluss, kan du ta kontakt med Ungdatasenteret ved NOVA på e-post: ungdata@oslomet.no.

Hva er forskjellen på Ungdata og Ungdata pluss? 

  • Ungdata er et tilbud til alle kommuner i Norge.
  • Ungdata pluss gjennomføres kun i Vestfold og Telemark.
  • Ungdata-undersøkelsen gir et øyeblikks- og oversiktsbilde. 
  • Ungdata pluss følger de samme barna over tid.
  • Ungdata er en ren spørreskjemaundersøkelse.
  • Ungdata pluss kobler spørreskjemadata med informasjon fra offentlige registre
Til toppen