Mer informasjon til foresatte

Våren 2023 inviteres 5.–7. trinn i hele Vestfold og Telemark til å delta i Ungdata pluss, som er et nytt forskningsregister og spørreundersøkelse. Her finner du all informasjon til deg som foresatt.

Ungdata pluss er Telemark og Vestfolds første undersøkelse der barn blir fulgt fra barneskolealder til de blir voksne.

Deltakerne i Ungdata pluss vil bidra til at vi får ny kunnskap om hva som påvirker befolkningens livskvalitet – i barndommen og inn i voksenlivet. Dette vil være ny og viktig kunnskap for alle som arbeider for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i fylket.

Ansvarlige for Ungdata pluss er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitet, Universitetet i Sørøst Norge, KORUS Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det er frivillig å delta i Ungdata pluss. På denne siden finner du informasjon om:

 • formålet med prosjektet
 • hva det innebærer for deg og barnet ditt og å delta
 • hvordan du melder ditt barn på for å delta
 • dine rettigheter
 • hvordan du går frem dersom du eller ditt barn senere ønsker å trekke deg fra undersøkelsen

Formålet med Ungdata pluss

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt.

Fordi vi ønsker å følge barna over tid, kan vi også undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet fra barndom, gjennom ungdomsperioden og inn i voksenlivet.

Vi ønsker også å undersøke hva ulike sider ved barn og unges hverdagsliv betyr for hvordan voksenlivet blir på områder som for eksempel helse, fullføring av skole og utdannelse og etablering på arbeids- og boligmarkedet.

Dataene vi samler inn, vil bli brukt til å skrive forskningsartikler og lage rapporter og presentasjoner til beslutningstakere og relevante fagfolk lokalt og regionalt.

Resultater kan også bli bruk i undervisning av studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet. Dataene vi samler inn, vil bli brukt av forskere og rådgivere som er ansvarlige for prosjektet, og andre som arbeider med forskning kan få tilgang til data uten direkte identifiserende informasjon.

Hva innebærer det for barnet å delta?

Elevene som deltar svarer på et elektronisk spørreskjema på skolen. Det tar ca. 30 minutter å fylle ut skjemaet.

Er ikke barnet på skolen dagen undersøkelsen blir gjennomført, vil det få tilbud om å svare en annen dag, enten på skolen eller hjemme. Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det.

Barna får følgende informasjon før utfylling av spørreskjema:

 • Det er frivillig å delta.
 • Du kan hoppe over spørsmål. 
 • Du kan slutte å svare når som helst.
 • Svarene dine behandles konfidensielt. Det betyr at ingen vil vite hva akkurat du har svart når resultatene presenteres.

Her kan dere se informasjonen barna får i forkant av undersøkelsen.

Barn som ikke ønsker å delta i undersøkelsen, blir tilbudt et alternativt pedagogisk opplegg mens de andre barna fyller ut spørreskjemaet.

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det. Før barna starter å svare og i slutten av spørreskjemaet informeres det om mulighetene for å henvende seg til skolehelsetjenesten og Røde Kors´ anonyme samtaletilbud «Kors på halsen».

Spørreskjemaet har spørsmål om blant annet fritiden og fritidsaktiviteter, familie og venner, trivsel, mobbing, om personlighet og hvordan de har det. Spørreskjemaet er på forhånd testet ut på over 200 barn, og spørsmålene er tilpasset på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dem. Ønsker du å få tilsendt spørreskjemaet? Skriv til: ungdata@oslomet.no 

Dersom barnet ditt deltar, vil det blir invitert til å fylle ut et nytt spørreskjema når det går på ungdomsskolen. Du vil motta ny informasjon i god tid før undersøkelsen gjennomføres. Etter at barnet har fylt 16 år, vil vi spørre barnet direkte om det ønsker å delta i undersøkelsen videre. Vi har foreløpig planlagt totalt fem datainnsamlinger med 3–5 års mellomrom.

Påmelding

Du melder barnet ditt på undersøkelsen ved å trykke på lenken du har fått på e-post/SMS fra Ungdata.

Har du flere barn på 5.–7. trinn, får du en egen e-post for hvert barn. Påmeldingsskjemaene er unike og må fylles ut for hvert barn. 

Vi ber deg svare innen 4. mai 2023.

Finner du ikke e-posten, sjekk søppel-e-posten. Gi beskjed til ungdata@oslomet.no dersom du trenger å få tilsendt lenken på nytt.

Innhenting av opplysninger fra registre

For å få en bedre forståelse av hvilke faktorer i oppvekstmiljøet som har betydning for barns og unges utvikling, er det aktuelt å hente inn bakgrunnsopplysninger fra nasjonale registre som forvaltes av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens kartverk.

Det kan være sosioøkonomisk informasjon om familien (f.eks. arbeid, utdanning og inntekt), foresattes fødeland og kjennetegn ved nærmiljø knyttet til bostedsadressen (f.eks. tilgang til naturområder og idrettsanlegg).

Det vil også være aktuelt å hente inn registeropplysninger om barnets utdanningsforløp. Når barna blir voksne, kan det være aktuelt å hente inn registeropplysninger om deres helse, utdanning og arbeid, bolig og familie.

Hvem blir inkludert?

Alle elever som våren 2023 går på 5.–7. trinn i fylket, og deres foresatte, har blitt invitert til å delta. Foresatte er definert som deltakere siden bakgrunnsopplysninger blir innhentet fra nasjonale registre.

I forbindelse med rekrutteringen til undersøkelsen våren 2023, mottok du informasjon om Ungdata pluss fra skolen og de som er ansvarlige for undersøkelsen, med en forespørsel om du og ditt barn ønsker å delta eller ikke.

Denne informasjonen mottok du fordi NOVA har bedt kommunen om innsyn i klasselister gjennom en innsynsbegjæring. Det er innhentet opplysninger om elevenes navn, fødselsnummer, klassetrinn, og kommune, samt foreldres/foresattes kontaktinformasjon.

Innsynsbegjæringen har lovlig grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 e) «i allmennhetens interesse», jf. nr. 3 b), jf. Offentlighetsloven. Behandlingen av personopplysninger til rekrutteringsformål har sitt lovlige grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 f) «berettiget interesse». Dersom en foresatt og/eller et barn ikke skal delta, vil opplysningene om den som ikke skal delta slettes senest tre måneder etter at rekrutteringsprosessen er ferdig.

Personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker opplysninger om deg og ditt barn

Opplysningene vi samler inn, vil kun bli brukt til formålene vi har beskrevet her. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

De fire institusjonene som er ansvarlige for Ungdata pluss, har det som kalles felles behandlingsansvar frem til 2044 (Datatilsynet_felles_behandlingsansvar – datatilsynet.no). Deretter skal  OsloMet forvalte registeret alene.

Et begrenset antall forskere og rådgivere ved de ansvarlige institusjonene vil analysere dataene som er samlet inn. Anonymiserte eller avidentifiserte data kan også analysers av andre forskere innenfor Ungdata pluss sitt formål (se under).

Med unntak av de som har tjenstlig behov, har ingen som skal analysere dataene tilgang til direkte identifiserbare persondata. Det betyr at vi kan analysere data uten å vite hvem som skjuler seg bak svarene. Ingen som er med i prosjektet vil kunne bli gjenkjent i publikasjoner av resultater.

For at det skal være mulig å kontakte deltakere i prosjektet og koble på opplysninger fra registre, f.eks. fra SSB, er det nødvendig at noen svært få forskere og prosjektmedarbeidere ved behandlingsansvarlige institusjoner har tilgang til informasjon som kan identifisere deg og ditt barn.

Det er konsulentselskapet Rambøll som har den tekniske løsningen for å sende ut og samle inn svar fra spørreskjemaet. Rambøll utfører dette på oppdrag for NOVA. Det betyr at mens spørresundersøkelsen foregår, lagres en navneliste hos Rambøll. Dette skjer under sterk adgangsbegrensning og totrinns-bekreftelse. Det er inngått databehandleravtale mellom NOVA og Rambøll som regulerer dette.

Etter at svar fra deltakende barn er samlet inn, blir datafiler overført og lagret hos Tjenester for sensitive data ved Universitetet i Oslo, (TSD, Om_TSD (uio.no)). Når det har skjedd, vil navneliste og datafiler med innsamlede svar bli slettet hos Rambøll.

Navn og kontaktopplysninger til deltakerne blir ikke satt sammen med innsamlede svar, men erstattet med en unik kode. Listen som inneholder både koden og navn- og kontaktopplysninger, det vi kaller «nøkkelen», lagres helt adskilt fra øvrige data. Denne nøkkelen er underlagt sterk adgangsbegrensning og forvaltes av NOVA på TSD.

Hvor lenge blir opplysninger oppbevart?

Det er ikke satt noen tidsbegrensning for hvor lenge opplysningene om deg og barnet ditt kan lagres. Prosjektledergruppen skal imidlertid hvert 10. år vurdere behovet for å oppbevare personopplysninger.

Dersom det ikke foreligger personressurser eller planer om å skaffe nødvendige ressurser til å drifte prosjektet videre, vil navnelisten slettes. De innsamlede dataene vil så anonymiseres og arkiveres hos Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt (sikt.no) for senere forskning.

Data kan bli utlevert til andre institusjoner enn de fire som er ansvarlig

Data vil kunne bli analysert av forskere og studenter vi samarbeider med i Norge og i andre land i og utenfor EU, dersom slikt forskningssamarbeid blir aktuelt. Det vil da kun utleveres anonymiserte eller avidentifiserte data etter søknad, og kun de data som er nødvendige for å besvare konkrete problemstillinger.

Avidentifiserte data er data hvor alle personentydige kjennetegn (f.eks. navn, personnummer) er fjernet, slik at de ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson med mindre man har tilgang til en koblingsnøkkel.

Anonymiserte data er opplysninger som ikke kan indentifisere enkeltpersoner verken direkte (f.eks. navn, personnummer) eller indirekte gjennom bakgrunnsvariabler (f.eks. kjønn, alder og bosted).

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsregisteret er vurdert å være i allmennhetens interesse. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs personverntjenester vurderte at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Du kan når som helst protestere mot at du inkluderes i dette forskningsregisteret, og du trenger ikke å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å protestere. Kontaktinformasjon finner du under.

Så lenge du og barnet ditt kan identifiseres i datamaterialet, har du videre rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet
 • å få rettet personopplysninger om deg og barnet ditt
 • å få slettet personopplysninger om deg og barnet ditt
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine og barnets personopplysninger

Hvilke rettigheter du har knyttet til innsyn i, retting og sletting av informasjon om barnet ditt, vil blir vurdert konkret i hvert tilfelle, ettersom dette avhenger av barnets alder og hvilke opplysninger det er snakk om.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, eller har andre spørsmål eller ønsker å vite mer, kontakt:

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitet ved forsker Frøydis Enstad, tlf. 971 30 533, e-post: froydise@oslomet.no
 • Universitetet i Sørøst-Norge, ved førsteamanuensis Lars Bauger, tlf. 35 57 54 49, e-post: lars.bauger@usn.no
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune ved rådgiver Mari Nicholls Espetvedt, tlf. 908 48 929, e-post: mari.espetvedt@vtfk.no eller Mona Kluck, tlf. 409 16 399, e-post: mona.kluck@vtfk.no
 • KORUS Sør ved spesialrådgiver Ingvild Vardheim, tlf. 975 31 349, e-post: ingvild.vardheim@korus-sor.no 
 • Personvernombud ved OsloMet: Ingrid Jacobsen, tlf. 993 02 316, e-post ingridj@oslomet.no
 • Kontaktinformasjon til de andre institusjonenes personvernombud kan dere få ved å kontakte institusjonene direkte.

Har du spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet gjort av Sikts personverntjenester, kontakt: personverntjenester på e-post: personverntjenester@sikt.no eller på tlf.: 73 98 40 40.

Ønsker du å trekke deg fra undersøkelsen?

Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, kan du ta kontakt med prosjektleder ved OsloMet på e-post ungdata@oslomet.no. Da vil vi slette alle personopplysninger om deg og barnet ditt, og ikke ta kontakt med deg eller barnet på nytt.

Til toppen