Informasjon til skoler om Ungdata pluss

Her finner du som er skolekontakt for Ungdata-pluss, informasjonen du trenger for å gjennomføre undersøkelsen på din skole. Det er informasjon om undersøkelsen, rammer og prosedyrer for gjennomføringen, og hva som er dine oppgaver og ansvar i forbindelse med gjennomføringen.

Hva er Ungdata pluss?

Ungdata pluss er et forskningsregister om barn som vokser opp i Vestfold og Telemark. Barna vil bli fulgt fra de går i 5.–7.-klasse, gjennom ungdomstiden, til de er voksne. Den første datainnsamlingen vil foregå i mai–juni 2023, og neste gjennomføring er om tre år når de går på ungdomsskolen.

Undersøkelsen gjennomføres ved at elevene som deltar svarer på et elektronisk spørreskjema i en skoletime. Det tar omtrent 30 minutter å fylle ut skjemaet.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storby­universitetet, Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør og Universitetet i Sørøst-Norge.

Hva handler undersøkelsen om?

I undersøkelsen vil elevene få spørsmål om venner, skole og fritid, hjem og familie, nærmiljø, helse og livskvalitet, mobbing, mediebruk, trivsel, trygghet og tilhørighet på ulike arenaer. I Ungdata pluss hentes kunnskapen om barna inn gjennom spørreskjema­undersøkelser og gjennom kobling til registeropplysninger.

Spørreskjemaet er på forhånd testet ut på over 200 barn, og spørsmålene er tilpasset på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dem. Skolens kontaktperson har fått tilsendt en kopi av spørreskjemaet. Foresatte som ønsker å få tilsendt spørreskjema kan sende en e-post til Ungdatasenteret ved NOVA: ungdata@oslomet.no 

Hvilken nytte vil Ungdata pluss ha lokalt?

Gjennom å være med på Ungdata pluss vil skolen bidra til at det utvikles ny kunnskap om hvordan barn og unges fritid påvirker deres livskvalitet og helse senere i livet. Denne kunnskapen kan ha stor verdi for hvordan man tilrettelegger for gode oppvekstsvilkår i framtiden, og for folkehelsearbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Les mer om Ungdata pluss.

Ungdata pluss gjennomføres i to steg

Steg 1: april og mai 2023

Først skal alle foresatte få tilsendt et informasjonsskriv om Ungdata pluss (som skolen sender ut), og et skjema der de kan melde sitt barn på undersøkelsen. Påmeldingsfristen var 4. mai, men det er mulig å melde seg på til og med søndag 14. mai. Etter det er det ikke mulig å melde barna på undersøkelsen. Les mer under.

Steg 2: mai og juni 2023

I neste steg skal datainnsamlingen gjennomføres for de barna som er meldt på undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres i klasserommet med en voksen person (administrator) til stede for å administrere undersøkelsen. Kontaktpersonen på skolen har ansvar for koordingering og planlegging av datainnsamlingen.

Det er frivillig for elevene som er påmeldt undersøkelsen å delta. De som velger å være med, logger seg inn med en personlig kode for å svare på undersøkelsen. Det er kontaktpersonen på skolen som laster ned kodene som elevene skal bruke, og fordeler dem til de som skal administrere undersøkelsen (administrator).

Steg 2. Datainnsamling på skolene, informasjonskriv og koder

  • 25. mai får skolens kontaktperson tilsendt informasjonsmateriellet til undersøkelsen.
  • Fra og med 25. mai kan skolekontaktene laste ned innloggingskodene elevene skal bruke.
  • 30. mai kan skolen starte selve datainnsamlingen, og gjennomføre fram til sommerferien.

Det arrangeres digitale informasjonsmøter for skolekontakter i forkant av datainnsamlingen. For at flest mulig skal kunne delta settes det opp tre møter: mandag 15. mai, mandag 22. mai, tirsdag 23. mai fra klokken 14:00 til 15:15. Alle skolekontakter har mottatt en lenke til opptak av møtet 23. mai, sammen med Undersøkelsesmateriellet som ble sendt ut 25. mai.

Les mer om dette under Steg 2: Datainnsamling på skolene.

Kontaktinformasjon

Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet er ansvarlig for arbeidet med påmelding til undersøkelsen og datainnsamlingen. Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på ungdata@oslomet.no eller direkte med Hanne C. Hougen, sekretariatsleder ved Ungdatasenteret: hanho@oslomet.no, 45 27 78 57.

Til toppen