Steg 2: Datainnsamling på skolene

Her vil du finne all nødvendig informasjon om hvordan skolen skal gjennomføre datainnsamlingen til Ungdata pluss. Hvilke rammer og prosedyrer som gjelder for gjennomføringen, og hva som er dine oppgaver og ansvar i forbindelse med gjennomføringen.

Trykk her for å lese mer om Ungdata pluss.

Denne siden finner du som er skolekontakt for Ungdata pluss-undersøkelsen, informasjon om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og hva som er ditt og skolens ansvar. Denne informasjonen finner du også i informasjonmateriellet som du fikk tilsendt på e-post torsdag fra Ungdata 25. mai 2023.

Har du spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med oss på Ungdatasenteret (NOVA, OsloMet). Nederst på siden finner du kontaktinformasjon til oss og til Rambølls teknisk supporttjeneste.

Informasjon- og undersøkelsesmateriell til skolekontakten

Torsdag 25. mai fikk du som er kontaktpersoner på skolene få tilsendt alt undersøkelsesmateriell:

 • «Informasjon til kontaktpersonen på skolen»
 • «Instruks til administrator»
 • Kopi av spørreskjemaet som elevene skal svare på i PDF og lenke til en digital-kopi
 • Samme dag fikk du tilsendt e-post med brukertilgang til Ungdata pluss-portalen.
 • Der skal du laste ned innloggingsskodene elevene skal bruke når de skal svare på undersøkelsen, og en liste over hvilke elever som påmeldt til undersøkelsen.

Gjennomføringen på skolene

 • Datainnsamlingen foregår fra tirsdag 30. mai og ut skoleåret.
 • Kun barn som er påmeldt av minst én av sine foresatte kan delta.
 • Elevene som deltar svarer på et elektronisk spørreskjema i en skoletime.
 • Det tar om lag 30 minutter å fylle ut skjemaet.
 • Undersøkelsen skal administreres av en lærer/en voksen (administrator) i klasserommet.
 • Barna som ikke skal delta i undersøkelsen skal ha et alternativt pedagogisk opplegg.
 • Før elevene svarer på undersøkelsen skal de ha informasjon om undersøkelsen: De skal se informasjonsfilmen som er laget spesielt for elevene som deltar eller at det leses opp en standardtekst i klasserommet av den som administrer undersøkelsen. Trykk her for å se informasjonsfilmen.
 • Det er frivillig å delta.

Kontaktpersonens ansvar

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre undersøkelsen på sin skole.
 • Lage en plan for gjennomføring av undersøkelsen på skolen for å sikre at gjennomføringen skjer innenfor de tidsrammer som er satt.
 • Sikre at skole gjennomfører etter oppsatte rammer og prosedyrer for undersøkelsen.
 • Sikre at det er voksne/lærere til stede for å administrere undersøkelsen i klasserommet (administrator), og at administrator har fått nødvendig informasjon og alt undersøkelsesmateriell.
 • Sikre at elevene får mulighet til å delta via datamaskin eller nettbrett.
 • Sørge for tilgjengelige lokaler slik at elevene kan sitte adskilt under gjennomføringen, og at de ikke kan se hverandres svar.
 • Ha på plass beredskap for de som ønsker å snakke med noen etter å ha svart på undersøkelsen
 • Sikre at administrator har satt seg inn i sine instrukser, slik de er beskrevet i «Instruks til administrator».
 • Sikre at administrator har fått alt undersøkelsesmateriell (koder, spørreskjemakopi og Instruks til administrator).
 • Sikre at alle administratorer viser informasjonsfilmen som er laget spesielt for elevene som deltar i Ungdata pluss-undersøkelsen.
 • Se også «Kontaktpersonens huskeliste» på side 4 i «Informasjon til kontaktpersonen på skolen».

Hva spør vi om i Ungdata pluss?

 • Barna får spørsmål om temaer knyttet til ulike sider ved livet sitt. Blant annet fritid og fritidsaktiviteter, familie og venner, helse og trivsel, mobbing, om personlighet, funksjonsnedsettelser, oppvekststed og sosioøkonomisk bakgrunn.
 • Spørsmålene kan du se i spørreskjemaet du har fått tilsendt på e-post.

Praktiske gjennomføringen på skolen

 • Undersøkelsen gjennomføres på skolen ved at elevene som deltar svarer på et elektronisk spørreskjema i en skoletime. Det tar omtrent 30 minutter å fylle ut skjemaet.
 • Skolen må legge til rette for gjennomføringen slik at alle elever får muligheten til å delta, enten via datamaskin eller nettbrett.
 • Undersøkelsen skal administreres av en lærer/en voksen (administrator) i klasserommet.
 • Elevene svarer på undersøkelsen ved å logge seg inn på  www.svarfabrikken.no med en personlig kode. Koden varer i tre timer fra innlogging. Er det behov for å åpne koden igjen etter at den er utløpt ta kontakt med Ungdata-sekretariatet på ungdata@oslomet.no.
 • Som skolens kontaktperson vil du få tilsendt en brukertilgang til Ungdata pluss sin tekniske løsning – Ungdata pluss-portalen. Der skal du laste ned innloggingskodene til elevene.
 • Skolens kontaktperson må fordele innloggingskodene til de som skal administrere datainnsamlingen i klassene.
 • Skolens kontaktperson får tilsendt spørreskjemaet, og skal sørge for at administrator har spørreskjemaet tilgjengelig i klasserommet.
 • I instruksen til administrator er det en lenke til et elektronisk spørreskjema, som er en kopi av det skjemaet barna svarer på. Trykk her for å gå til dette skjema.

Undersøkelsesopplegget

 • Det må settes av minimum 45 minutter til undersøkelsen.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres på lik linje med en prøve. Det må tilrettelegges for at elevene sitter adskilt, og plasseres slik at de ikke kan se hverandres svar.
 • Administrator kan hjelpe elever med tekniske spørsmål og eventuelle uklarheter i spørreskjemaet. Administrator skal ikke fylle ut svarene for eleven.
 • For de barna som ikke skal delta i undersøkelsen skal det være et alternativt pedagogisk opplegg. Det kan f.eks. være å lese i egenvalgt bok, løse skoleoppgaver på digitale læringssider, utlevering av et eget arbeidsark med oppgaver eller liknende.
 • Skolen velger om de som ikke deltar skal være i samme rom som de som deltar.
 • Skolen må sikre at verken elevene som skal delta, eller de som ikke skal delta, opplever det som ubehagelig å evt. utgjøre en mindre gruppe.
 • Før elevene svarer på undersøkelsen SKAL de få informasjon om undersøkelsen. Enten skal de se informasjonsfilmen om undersøkelsen eller få opplest en standardtekst (mer om dette i neste avsnitt).
 • I spørreskjemaet finnes det fire språkvalg: bokmål, nynorsk og engelsk. Eleven velger språk ved å trykke på det aktuelle språket under «Neste-knappen» i spørreskjemaet.
 • Elever som ønsker det, kan få opplest spørsmålet ved å markere teksten de ønsker opplest. Det er viktig at de som skal bruke denne funksjonen bruker hodetelefoner.
 • Les mer om tilrettelegging for de som har behov for det i avsnittet «Anbefalt tilrettelegging for elever som har behov for det«.

Informasjon til elevene før de svarer: Vis film eller les opp tekst

 • Før elevene starter undersøkelsen skal de få god informasjon om undersøkelsene. Det skal vises en informasjonsfilm eller leses opp en standard tekst. Dette vil være i informasjonspakken som skolen får i forkant.
 • Administrator skal vise informasjonsfilmen som er laget spesielt for elevene som deltar i Ungdata pluss-undersøkelsen. I filmen får elevene informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til, og hvilke rettigheter de har. Trykk her for å se informasjonsfilmen.
 • Filmen er tekstet, og man kan velge mellom teksting på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Hvis ikke det er mulig å vise filmen, skal administrator lese teksten på side 3 i «Instruks til administrator» høyt for klassen.
 • Det er også en egen nettside for elevene med informasjon om undersøkelsen og med lenke til filmen. Trykk her for å gå til nettsiden for elever.

Beredskap for elevene

 • I undersøkelsen spørres det om forhold som kan vekke følelser eller reaksjoner hos noen. Derfor er det viktig at helsesykepleier/skolehelsetjenesten er klar med beredskap i etterkant av undersøkelsen, for elever som måtte ha behov for det.
 • Det skal informeres om dette i klasserommet før elevene starter å svare. De som svarer på undersøkelsen, vil også få informasjon om dette i slutten av spørreskjemaet. Begge steder skal det informeres om mulighetene for å henvende seg til skolehelsetjenesten og Røde Kors sitt anonyme samtaletilbud «Kors på halsen».

Om personvern

 • For at vi skal kunne følge de samme barna over tid trenger vi å vite hvem som takket ja til å delta, for å kunne kontakte dem igjen ved neste datainnsamling.
 • Undersøkelsen er derfor ikke anonym. Det vil bli behandlet personopplysninger.
 • Alle opplysninger som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med personvern-regelverket. De som deltar i prosjektet, vil ikke kunne bli gjenkjent når resultater publiseres

Valgfritt undervisningsopplegg

 • Når undersøkelsen er over, kan skoler som ønsker det, ta i bruk et valgfritt undervisningstilbud utviklet av Ungdata pluss.
 • Opplegget vil gi elevene muligheten til å se, diskutere og reflektere over resultatene fra sin kommune. Resultatene presenteres sammen med diskusjonspunkter knyttet til ulike tematikker.
 • Planen er at dette skal være klart til bruk høsten 2023.

Anbefalt tilrettelegging for elever som har behov for det

 • Barn og unge med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i spørreskjemaundersøkelser. En av årsakene til lav representasjon er at elever ikke blir inkludert, eller at undersøkelsene er for krevende å gjøre under ordinære forhold. Ungdata pluss ønsker at alle elever som har lyst til å delta skal få mulighet til å delta, dersom foreldrene samtykker. Dette gjelder også elever med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser, skrive- og lesevansker, ADHD eller andre utfordringer som gjør at undersøkelsen er noe mer krevende å gjennomføre.
 • Derfor har vi laget en liste med anbefalinger for elever som krever ekstra tilrettelegging. Selv om anbefalingene handler om ulike former for støtte er det viktig å understreke at undersøkelsen alltid skal gjennomføres på en slik måte at elevenes autonomi og konfidensialitet sikres. Elever med behov for tilrettelegging skal fremdeles selv bestemme hva eller hvordan de svarer på spørsmålene. Administrator skal ikke diskutere svarene med eleven og heller ikke se svarene.

Behov for å sitte i eget rom

 • Dersom eleven har behov for ro, anbefales det å plassere elever i mindre grupper. Dette kan være aktuelt på alle skoler. Elevene bør da plasseres med ansiktene mot hverandre slik at de ikke ser hverandres skjermer. Videre bør det sikres at elevene ikke diskuterer spørsmål og svar seg imellom.
 • Noen elever har kanskje også behov for å sitte alene, da bør eleven ha tilgang til en kontaktperson.

Behov for å ta pauser i svarprosessen

 • Noen elever har behov for pauser underveis i svarprosessen, eller behov for lengre svartid. For denne gruppen vil det være mulig å dele opp besvarelsen i flere omganger. Første gang man svarer gjelder koden/tilgangen i tre timer, men dette er det mulig å forlenge. Når de tre timene er gått ut kan det overstyres fra NOVA. Svarprosessen kan dermed deles opp til å gå over flere dager (men alltid i tre timers intervaller).
 • Prosessen må koordineres ved at lærer sier fra til NOVA om hvilke elever som har dette behovet, og avtaler når koden skal brukes neste gang.

Behov for å få hjelp til å forstå spørsmål og svaralternativer

 • Bruk av bisitter kan være aktuelt dersom eleven har behov for assistanse i svarprosessen.
 • Assistent/bisitter og elev bør sitte med ansiktet mot hverandre i rommet. Assistent/bisitter-rollen vil være å hjelpe til med det tekniske og eventuelt svare på spørsmål dersom eleven lurer på noe i spørreskjemaet. Dette må organiseres slik at bisitteren ikke kan se svarene, og heller ikke diskuterer svarene med eleven. Bisitteren kan sitte med et digitalt testskjema (lenken finner du på forrige side) oppe på sin skjerm samtidig som eleven svarer. I tillegg kan bisitteren ha tilgang til PDF-versjonen av spørreskjemaet man kan klikke seg gjennom på forhånd.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen

Ungdata pluss er et samarbeid mellom

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitet
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • KORUS Sør
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kontaktinformasjon

 • Kontaktinformasjon: Har du spørsmål om undersøkelsen kontakt med Ungdatasenteret ungdata@oslomet.no
 • Support ved tekniske problemer: Kontakt teknisk leverandør Rambøll: 409 13 300 / skjemasupport@ramboll.no

Vi ønsker alle dere som har påtatt dere å være ansvarlig for Ungdata pluss på skolen lykke til med gjennomføringen!

Til toppen