Publiseringsregler

Her får du vite mer om regler for offentlig publisering av resultater fra Ungdata-undersøkelsen, og om resultatrapportene til kommuner og fylkeskommuner.

Publiseringsregler for Ungdata

Barn og unge som deltar i Ungdata og Ungdata junior skal være sikre på at ingen får vite hva akkurat de har svart på undersøkelsen. For å ivareta integriteten til deltakerne i undersøkelsen, er det innført publiseringsregler for Ungdata og Ungdata junior. Reglene gjelder for rapporter som publiseres offentlig på fylkes-, kommune- og skolenivå, og innebærer at rapportene kun viser resultater når et visst antall deltakere har svart på de enkelte spørsmålene i undersøkelsen.

Les mer om personvern her.

Resultatrapporter til kommuner og fylkeskommuner

Alle kommuner og fylkeskommuner som deltar i Ungdata og Ungdata junior, får et sett med rapporter etter at undersøkelsen er avsluttet. I resultatrapportene framgår det hvor mange som har svart på alle spørsmålene i undersøkelsen. Dersom deltakerne har fått spørsmål om kjønn og klassetrinn, vises resultater brutt ned etter disse to kjennetegnene. I tillegg er det utarbeidet egne nøkkeltallsrapporter med hovedfunn og trendrapporter til alle kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i Ungdata flere ganger.

Resultatrapportene produseres separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Kommunene får rapporter for de skolenivåene som har deltatt.

Rapportsettet består av følgende standardrapporter

Resultatrapportene produseres separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Kommunene får rapporter for de skolenivåene som har deltatt.

 • Rapport med svarfordeling (separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående)
 • Rapport med svar fordelt på kjønn (separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående)
 • Rapport med svar fordelt på klassetrinn (separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående)
 • Rapport med svar fordelt på klassetrinn (samlet for ungdomstrinnet og videregående)
 • Nøkkeltallsrapporter (separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående)
 • Trendrapporter som viser utviklingen i resultater over tid (ungdomstrinnet og videregående i samme rapport)
 • Når det gjennomføres fylkesundersøkelser lages det også standardrapporter samlet for alle kommuner i fylket (separat for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående)

Hovedregler for publisering

Publiseringsreglene tar utgangspunkt i hvor mange som har deltatt i en undersøkelse som er gjennomført et bestemt år, og på et bestemt skolenivå (mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående). Publiseringsreglene regulerer også hvor detaljerte resultatene som vises i rapportene er.

Hovedregel 1. Antall svar på et spørsmål – «tier-regelen»

Minst 10 deltakere må ha svart på et gitt spørsmål for at resultatene for dette spørsmålet skal publiseres.

For å vise resultater etter kjønn, må minst 10 gutter og 10 jenter ha besvart spørsmålet. Resultatene vises kun dersom «tier-regelen» er innfridd for begge kjønn.

For å vise resultater etter klassetrinn må minst 10 fra hvert trinn ha besvart spørsmålet. Dersom for eksempel 8 deltakere på 8. trinn har svart på et spørsmål, vises ikke resultatene for noen av trinnene, selv om det er minst 10 på de andre trinnene som har besvart spørsmålet.

Hovedregel 2. Særskilte spørsmål

Noen spørsmål i Ungdata-undersøkelsen berører særskilt tematikk der NOVA stiller strengere krav til datagrunnlaget for å kunne vise resultater (det gjelder for eksempel spørsmål om lovbrudd, seksuell trakassering, utsatthet for vold og utenforskap).

Disse særskilte spørsmålene er delt inn i to typer, Type 1 og Type 2, og det er foretatt en definering av hvilke svaralternativ som regnes som særskilte. Publiseringsreglene for særskilte spørsmål gjelder for resultater som brytes ned i undergrupper basert på kjønn/klassetrinn og kombinasjonen av kjønn og klassetrinn.

Hovedregel 2a

For spørsmål som er definert som Type 1 må minst 25 deltakere ha avgitt svar på spørsmålet innen hver undergruppe. I tillegg kreves det at antallet som har svart ett av de særskilte svaralternativene må være null eller minst fem. Det siste kravet gjelder for alle undergrupper.

 • For å vise resultater etter kjønn må minst 25 gutter og minst 25 jenter ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst fem for begge kjønn.
 • For å vise resultater etter klassetrinn må minst 25 innen hvert klassetrinn ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst fem for alle klassetrinn som deltok i undersøkelsen.
 • For å vise resultater etter kjønn og klassetrinn samtidig, må minst 25 av hvert kjønn innen hvert klassetrinn ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst fem i alle undergrupper basert på kombinasjonen av kjønn og klassetrinn.

Hovedregel 2b

For spørsmål som er definert som Type 2 må minst 50 deltakere ha avgitt svar på spørsmålet innen hver undergruppe. I tillegg kreves det at antallet som har svart på et særskilt svaralternativ må være null eller minst ti. Det siste kravet gjelder for alle undergrupper.

 • For å vise resultater etter kjønn, må minst 50 gutter og minst 50 jenter ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst ti for begge kjønn.
 • For å vise resultater etter klassetrinn, må minst 50 innen hvert klassetrinn ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst ti for alle klassetrinn som deltok i undersøkelsen.
 • For å vise resultater etter kjønn og klassetrinn samtidig, må minst 50 av hvert kjønn innen hvert klassetrinn ha besvart spørsmålet, og antall svar på et særskilt svaralternativ må være null eller minst ti i alle undergrupper basert på kombinasjonen av kjønn og klassetrinn.

Regler for detaljeringsgrad i rapportene

Nøkkeltallsrapport

I nøkkeltallsrapporten presenteres hovedresultatene fra Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant skoleelever i en kommune eller fylkeskommune. Rapporten tar for seg ulike temaer, og gir til sammen en oversikt over hvordan ungdom har det og hva de gjør i hverdagen. Innenfor hvert tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent.

Nøkkeltallsrapporter presenterer resultater fra et utvalg av spørsmål fra grunnmodulen i Ungdata-undersøkelsen. Grunnmodulen er den delen av spørreskjemaet som er felles for alle kommuner/fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata. Les mer om spørreskjemaet her. Nøkkeltallsrapportene er delt inn i ulike rapportvarianter som viser resultater med ulik detaljeringsgrad.

De ulike variantene kalles makro, meso, mikro og oppsett. Hvilken rapportvariant som produseres i den enkelte undersøkelse, avgjøres av det totale antallet deltakere i undersøkelsen, og hvordan deltakerne er fordelt etter kjønn og klassetrinn.

Rapporttypen «oppsett» lages for undersøkelser med opptil 39 deltakere. Denne rapporten gir en enkel oversikt over et utvalg nøkkelindikatorer.

De øvrige rapportene er mer omfattende. Rapporttypen «mikro» viser resultater brutt ned etter kjønn, «meso» viser resultater for kjønn og klassetrinn hver for seg, og «makro» krysser kombinasjoner av kjønn og klassetrinn. I alle disse rapportene vises også svarfordeling på en rekke spørsmål og en sammenlikning med resultater på nasjonalt nivå.

 • For at «mikro» skal produseres, kreves det minst 40 deltakere i undersøkelsen og at det er minst 15 gutter og minst 15 jenter som har deltatt.
 • For at «meso» skal produseres, kreves det minst 80 deltakere i undersøkelsen. Det kreves i tillegg at minst 25 gutter og minst 25 jenter har deltatt og at det er minst 15 deltakere innen hvert klassetrinn.
 • For at «makro» skal produseres, kreves det minst 200 deltakere i undersøkelsen. Det kreves i tillegg minst 25 deltakere i hver undergruppe når kjønn og klassetrinn kombineres.

I alle nøkkeltallsrapportene skjules (eller prikkes) resultater der publiseringsreglene ikke er oppfylt. I disse tilfellene er det merket med en beskjed om at tallgrunnlaget er for lite til at resultatene kan vises.

Trendrapport

Trendrapportene gir kommuner som har gjennomført Ungdata flere ganger, en oversikt over utviklingen over tid. Rapportene viser resultater for alle de spørsmålene som både var med i den siste undersøkelsen kommunen gjennomførte, og i minst én tidligere undersøkelse.

Trendrapporter for ungdomstrinnet viser resultater samlet for hele trinnet. Trendrapporter for videregående viser resultater for hvert klassetrinn. Det lages foreløpig ikke trendrapporter for mellomtrinnet.

I alle trendrapporter vises bare resultater der publiseringsreglene er oppfylt. Resultater som er fjernet er ikke merket spesielt i disse rapportene.

Rapporter fra Ungdataportalen

Rambøll er leverandør av Ungdataportalen, den tekniske løsningen for Ungdata og Ungdata junior. I Ungdataportalen produseres det et sett med rapporter med svarfordeling, fordeling på kjønn og fordeling på klassetrinn. Kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelsen får tilgang på ett rapportsett for skoleelevene i kommunen/fylkeskommunen.

Resultater fra spørsmål som ikke oppfyller publiseringsreglene vises ikke. Resultater som er fjernet er ikke merket spesielt i disse rapportene.

Til toppen