Spørreskjemaet

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata inneholder spørsmål om mange ulike temaer og er ment å gi et bredt bilde av hvordan det er å være barn og ungdom i dag.

Tema i spørreskjema

Ungdata-undersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. Formålet er at spørsmålene i Ungdata skal dekke helheten i barn og ungdoms liv. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om forhold til foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Spørsmålene er tilpasset aldersgruppene på de ulike skolenivåene (mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet, og videregående opplæring).

Oppbyggingen av spørreskjemaet

Alle som deltar i Ungdata-undersøkelsene får ett sett av spørsmål som er like for alle på samme skolenivå (hhv mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående opplæring). Siden alle Ungdata-undersøkelser har de samme spørsmålene, er det mulig å sammenligne resultater fra egen kommune med resultatene fra alle andre kommuner som gjennomfører undersøkelsen, og med tall for hele landet.

Den obligatoriske delen av spørreskjemaet (grunnmodulen) inneholder spørsmål om en rekke temaer som gjelder ungdoms liv og livssituasjon. Det er spørsmål om forholdet til foreldre og venner, om skolearbeid og trivsel, fritidsaktiviteter og mediebruk, utdanning og framtidsplaner, helse og levevaner, rusmiddelbruk og atferdsproblemer.

I tillegg til de obligatoriske spørsmålene kan kommuner og fylkeskommuner velge spørsmål fra et omfattende sett av tilleggsmoduler for undersøkelser på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Tilleggsmodulene er ordnet i temabolker, og er utdypende i forhold til spørsmålene i den obligatoriske delen. Det er også mulig å ha med egenkomponerte spørsmål. På mellomtrinnet er det kun obligatoriske spørsmål med.

Ungdomstrinnet og videregående opplæring

Slik er Ungdatas spørreskjema bygget opp for ungdomstrinnet og videregående opplæring:

  1. Grunnmodul: Et fast sett av spørsmål som stilles til alle ungdommer som deltar i Ungdata-undersøkelsene.
  2. Tilleggsmoduler: Utdypende spørsmåI om temaer fra Ungdatas faste temamoduler. Tilleggsmodulene velges av kommuner og fylkeskommuner.
  3. Egenkomponerte spørsmål: Det er også mulig å lage egne spørsmål som er relevante for lokale forhold. Egenkomponerte spørsmål blir kvalitetssikret av NOVA.

Valg av tilleggsspørsmål

Valg av tilleggsmoduler gjøres av kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med kompetansesenteret på rusfeltet i regionen (KORUS) og NOVA. Det skal normalt ikke ta mer enn én skoletime for ungdommene å svare på undersøkelsen. Med en slik tidsramme vil grunnmodulen utgjøre om lag halvparten av spørsmålene i skjemaet. Det er satt et tak for hvor mange ekstra spørsmål kommuner og fylkeskommuner kan ha med.

Tilgang til spørreskjemaet

De som ønsker mer informasjon om spørreskjemaet eller å få spørreskjemaet tilsendt, kan ta kontakt med sekretariatet ved Ungdatasenteret: ungdata@oslomet.no.

Til toppen