Program Ungdatakonferansen 2020

Logo-bilde for Ungdatakonferansen 2020

Ungdatakonferansen 2020 handlet om ungdoms samfunnsdeltakelse. Vi spurte: Hva engasjerer ungdom, hvordan deltar de, og kan engasjement også være et problem?

Ungt engasjement – medborger og motborger

Konferansen handlet om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?

De siste årene har vi sett nye former for ungt engasjement, kanskje tydeligst i klimastreikene, i metoo-kampanjen og i protestbevegelsen «Black Lives Matter». Tematikkene er globale, mobilisering skjer i stor grad digitalt og er aksjonsbasert. Dette gir gode betingelser for ungt engasjement – og kanskje også for aktivt medborgerskap og oppslutning om demokratiet på sikt?

Medborgerskap betyr å ha rettigheter og kjenne seg som del av samfunnet. Parallelt rommer den globale og digitale virkelighet også det mange mener er et negativt engasjement: ulike former for ekstremisme, oppslutning om konspirasjonsteorier eller «politisk ukorrekte» synspunkter. I hvilken grad er ungt engasjement også et motborgerskap – som bidrar til økt polarisering og anti-demokratisk utvikling?

Ungt engasjement handler ikke minst om å kunne påvirke egen hverdag. På årets konferanse spør vi hvordan ungdom kan tas på alvor som kompetente medborgere, men også om noen medvirkningsprosesser, tross gode hensikter, kan bidra til motborgerskap – at ungdom ikke blir tatt på alvor og regnet som en likeverdig?

Konferansen fant sted på Litteraturhuset, men det var kun mulig å delta digitalt.

Her finner du lenker til innleggene på konferansen (film.oslomet.no).

09.00 Åpning

09.50 Ungt medborgerskap – ny dagsorden, gamle mønstre?

  • Ungdomsopprør for klimaet – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
  • Digitalt medborgerskap blant unge i Norge – Ivar Eimhjellen, NORCE Samfunn
  • Ungdom og sosial ulikhet i tillit – Jørn Ljunggren, Universitetet i Oslo

10.35 Benstrekk

10.50 Ungt engasjement – medborgerskap og motborgerskap

11.35 Lunsj

12.05 Medvirkning: Sett og inkludert, eller holdt utenfor?

  • Medvirkning – med fare for å skape motborgerskap? – Aina Landsverk Hagen og Ingrid M. Tolstad, AFI, OsloMet         
  • Ungdom som medforskere i etableringen av ungdomshus – Sara Berge Lorenzen, AFI, OsloMet, Ingrid Kristiane Fardal, folkehelsekonsulent, Bydel St. Hanshaugen og Bjørk Brøndmo Engerbakk, Ung Ambassadør, Bydel St. Hanshaugen
  • Samarbeidsbasert forsknings- og utviklingsarbeid med ungdom – Vibeke Krane, Universitetet i Sør-Øst Norge

12.50 Benstrekk

13.00 PANEL: Når blir ungdoms engasjement problematisk? – Feil fanesak, feil framgangsmåte, feil folk?

En samtale mellom innledere. Ledet av konferansier Linn Stalsberg.

13.45 Slutt

Til toppen