Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som har skulket skolen

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene

Mer om tema

Motivasjon for læring er en sentral drivkraft bak skoleresultatene til den enkelte elev, og kommer til syne gjennom de utdanningsvalgene elevene tar, den innsatsen de legger ned og elevenes oppslutning om skolens formål og regler.

Skoleforskningen viser at foreldrenes engasjement og utdanningsbakgrunn virker inn på barnas identifikasjon med og engasjement i skolen, men også hvordan undervisningen er lagt opp.

Lite tyder på at elever i dag slutter mindre opp om skolens prosjekt enn tidligere. Flere undersøkelser viser tvert imot at ungdom er mer pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen tiår siden. Relasjonene mellom elever og lærere har blitt bedre og færre ungdommer skulker skolen.

Likevel er det også en del ungdommer som har et ambivalent forhold til skolen. De kan ha dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, de opplever liten mestring eller de synes andre ting i livet er viktigere. Dette kan være grunnen til at de ikke møter opp på skolen eller i nesten omgang ikke klarer å gjennomføre videregående opplæring.

Å skulke skolen – særlig når dette skjer gjentatte ganger – kan være et uttrykk for enkeltelevers manglende motivasjon for læring.