Informasjon til foresatte og elever

Her finner du informasjon om hva ungdataundersøkelsen er, og hvordan den gjennomføres.

Hva?

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som gjennomføres over hele Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på 5.-7. trinn (Ungdata junior), på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, og gjennomføres i skoletiden. I ungdataundersøkelsen spørres det om forhold til skole, venner og foreldre, om fritid og fritidsaktiviteter, om helse, trivsel og livskvalitet, samt om mobbing, regelbrudd, vold og rus, i tillegg til foreldres utdanningsnivå.

Les mer om Ungdatas spørreskjema her.

Hvorfor?

Ungdata gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. Kommuner og fylkeskommuner bruker resultatene fra undersøkelsene i plan- og utviklingsarbeid rettet mot barn og ungdom, for eksempel i planlegging av kultur- og fritidstilbud, forebygging og folkehelsearbeid. Datamaterialet fra undersøkelsene blir også lagt inn i en nasjonal database. Databasen blir brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår i Norge generelt.

Hvem?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (oslomet.no) ved OsloMet – storbyuniversitetet er faglig ansvarlig for undersøkelsene, og administrerer den nasjonale Ungdatabasen. Dataene samles inn i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus), på oppdrag fra kommunene. Rambøll er teknisk leverandør for Ungdata.

Du skal føle deg trygg med Ungdata

Anonymitet: Undersøkelsene gjennomføres normalt som anonyme undersøkelser. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt.

Frivillighet: Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at sitt barn skal delta, må si ifra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Informasjon: I forkant av undersøkelsen vil alle elever og foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Det informeres om undersøkelsen på Ungdatas nettsider, og skolene oppfordres til å informere om undersøkelsen på sine nettsider.

Personvern: Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av alle som får tilgang til disse. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller uliker undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Noen å snakke med i etterkant

De fleste spørsmål er uproblematiske å svare på for de fleste. Siden enkelte spørsmål likevel kan være vanskelige, får elevene informasjon om at de kan la være å svare på spørsmål underveis, og at de kan trekke seg fra undersøkelsen når som helst uten å forklare hvorfor.
Elevene skal få kontaktinformasjon til sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom og/eller Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen» dersom de ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.

Informasjon på flere språk

For å kunne gi god informasjon om ungdataundersøkelsen til foreldre/foresatte, har vi utarbeidet informasjonsskriv til foreldre/foresatte og barn/ungdom på flere språk enn norsk. Det finnes ett brev for barne- og ungdomsskolenivå og ett for videregående nivå på hvert språk. Skrivene gir generell informasjon om undersøkelsen. På denne siden finner du informasjonsbrev på flere språk.

Kontaktperson ved Ungdatasenteret: Hanne Cecilie Hougen
Tlf.: 45 27 78 57
E-post: ungdata@oslomet.no

Til toppen