Personvern

Her finner du informasjon om personvern knyttet til innsamling og bruk av data fra ungdataundersøkelsene.

Frivillighet

Det er frivillig å svare på undersøkelsene. De som velger å være med kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med, men foresatte med barn under 18 år kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at deres barn skal delta, må si ifra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Informasjon

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Skolene vil også publisere denne informasjon på sine nettsider.

Skolene er pålagt å gi alle barn og ungdom som deltar i undersøkelsen nødvendig informasjon om formålet med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og andre forhold knyttet til personvern og beredskap. Dette skal alle informeres om i klasserommet før elevene svarer på undersøkelsen.

Anonymitet

På mellomtrinnet og ungdomstrinnet samles det kun inn anonyme data. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt.

I undersøkelsene i videregående opplæring samles det inn indirekte personidentifiserbare opplysninger (som alder, utdanningsprogram, innvandringsbakgrunn).

Det publiseres kun anonymiserte data fra ungdataundersøkelsene. Det vil si at ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Personvern

NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet strengt fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Datasettet for Ungdata vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

NOVA bruker Tjenester for sensitive data (TSD) som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Noen å snakke med i etterkant

De fleste spørsmål er uproblematiske å svare på for de fleste. fordi enkelte spørsmål likevel kan være vanskelige, får ungdommene informasjon om at de står fritt til å hoppe over spørsmål underveis. Ungdommene får også kontaktinformasjon til sosiallærer, helsesykepleier/helsesøster, helsestasjon for ungdom og Kors på halsen dersom de ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.

Ansvarlig enhet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det overordnede ansvaret for at datainnsamlingen gjennomføres i tråd med gjeldende lover, regelverk og forskningsetiske retningslinjer. NOVA har ansvaret for at data samles inn og oppbevares slik at respondentenes integritet og konfidensialitet er ivaretatt.

Til toppen