Informasjon til elever på videregående som deltar i Ungdata

Ungdata er en spørreundersøkelse som gjennomføres på de aller fleste videregående skoler over hele landet. Undersøkelsen handler om hvordan ungdom har det, og hva de driver med på fritiden. Nedenfor får du vite mer om hva Ungdata er.

Hvorfor Ungdata?

 • Målet med Ungdata er å få laget statistikk som viser hvordan det er å vokse opp ulike steder i Norge.
 • De som bestemmer i kommunen din, har bestilt undersøkelsen. De skal bruke resultatene i arbeidet med å gjøre hverdagen for ungdom enda bedre.
 • Undersøkelsen vil også bli brukt i forskning slik at samfunnet kan få mer kunnskap om hvordan det er å være ungdom i Norge i dag.
 • Å være med på Ungdata kan være en god mulighet for deg og andre unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å være ung.
 • Resultatene vil være viktig for alle som lurer på hvordan det er å vokse opp i dag. Har de fleste ungdom det bra? Hva driver ungdom med på fritiden? Hva tenker ungdom om skolen, venner og foreldre?

Hvorfor spør vi deg?

 • Fordi det er du som vet aller mest om ditt liv.

Hva blir du spurt om?

 • Ungdata er en omfattende undersøkelse, med ulike spørsmål om hvordan du har det og hva du driver med på fritiden.
 • Du vil blant annet få spørsmål om hvilke fritidsaktiviteter du er med på, om mediebruk, vennskap, familie, skole, nærmiljø, mobbing, helse, søvn og trivsel.
 • Det er også spørsmål om psykiske helseplager, om rusmidler, seksualitet, regelbrudd, mobbing, vold og seksuell trakassering.
 • Det er også spørsmål om kjønn, hvor gammel du er, og din familiebakgrunn.

Frivillig undersøkelse

 • Undersøkelsen foregår i klasserommet. Det er likevel du selv som skal velge om du vil være med eller ikke. Det får ingen konsekvenser for deg om du ikke blir med.
 • Hvis du velger å være med på undersøkelsen, ber vi om at du svarer så godt du kan. Ingen svar er riktige eller gale.
 • Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å svare på, kan du hoppe over. Du kan også avslutte undersøkelsen, selv om du først bestemte deg for å være med. 
 • Dine foreldre/foresatte kan gi beskjed til skolen om de ikke vil at du skal være med.
 • Hvis du ikke vil være med på undersøkelsen, blir du bedt om å gjøre skolearbeid.

Hvor foregår undersøkelsen?

 • I klasserommet med en lærer eller annen voksen til stede.
 • Undersøkelsen er nettbasert. Du logger inn med en kode og svarer på et spørreskjema.
 • Hvis du vil, kan du få lest opp spørsmålene. I så fall må du bruke hodetelefoner.
 • Du kan svare på norsk, engelsk eller nord-samisk.
 • Det er satt av en skoletime.

Noen å snakke med etter undersøkelsen

Det kan hende du synes noen av spørsmålene er vanskelige å svare på. Hvis du vil snakke med en voksen, kan du gå til helsesykepleier på skolen din eller til en annen du stoler på. Du vil både før og etter undersøkelsen få vite hvem du kan kontakte hvis du vil snakke med noen etterpå.

Kors på halsen er et samtaletilbud til unge under 18 år (rodekors.no), der du kan snakke med en voksen person på telefon, chat eller mail.

Du kan også finne noen du kan kontakte på nettsiden Snakk med noen (ung.no).

Personvern

Vi spør ikke om navn eller andre direkte identifiserende opplysninger i undersøkelsen, men vi spør om noen bakgrunnsspørsmål, som gir en sjanse for å identifisere enkelte deltakere. Blant annet samles det inn opplysninger om kjønn og klassetrinn, hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram du går på, og om landbakgrunn.

Personvernet ditt er godt ivaretatt i undersøkelsen. Verken lærere eller andre ansatte i kommunen vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva du eller noen andre har svart.

Ingen enkeltpersoner vil bli gjenkjent når resultater fra undersøkelsen publiseres. Du vil ikke bli kontaktet på noe som helst vis etter undersøkelsen.

Data som inneholder personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert sted i fem år. Etter det blir data anonymisert og lagret for videre bruk til forsknings- og utviklingsformål.

Du har rett til å be om å få se hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Du kan også be om retting og sletting av disse. Sjansen er liten for at disse rettighetene kan oppfylles, siden det ikke samles inn navn eller andre direkte personopplysninger i undersøkelsen. Du har rett til å protestere og klage til Datatilsynet.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er at Ungdata ivaretar viktige samfunnsinteresser og at formålet er forskning.

Personverntjenesten Sikt har vurdert at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven.

Et begrenset antall personer har tilgang til data som inneholder personopplysninger. De som har tilgang, er forskere på OsloMet og noen få ansatte ved KORUS, i tillegg til firmaet som registrerer besvarelsene (Rambøll). Det er kun ansatte som faktisk skal arbeide med data fra Ungdata som vil få tilgang, og de må skrive under på at de vil behandle personopplysningene konfidensielt.

Hvis du er interessert i flere detaljer om hvordan personopplysninger behandles i Ungdata, er det laget et notat – eller en personvernkonsekvensvurdering – om dette (DPIA) (pdf).

Dersom du har spørsmål om personvern, kan du sende e-post til prosjektleder ved NOVA: ungdata@oslomet.no. Du kan også kontakte personvernombudet ved OsloMet på e-post: personvernombud@oslomet.no.

Hvem står bak undersøkelsen?

 • Forskningsinstituttet NOVA på OsloMet gjennomfører undersøkelsen på bestilling fra din kommune – i samarbeid med KORUS.
 • Undersøkelsen er en del av Ungdata, som gjennomføres på skoler over hele landet.
 • Helsedirektoratet betaler for at kommunene kan bruke Ungdata.

NOVA

NOVA er et forskningsinstitutt som forsker på blant annet ungdom og oppvekst. NOVA er en del av OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om NOVA her (oslomet.no)

KORUS

KORUS er en forkortelse for Kompetansesenter for rusfeltet og består av syv sentre som jobber med kunnskap om rusfeltet. Deres oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Les mer om KORUS her (korus.no).

Sikt

Sikt er Kunnskapssektorens tjenesteleverandør som blant annet hjelper universiteter og forskningsinstitusjoner med å sikre at forskningsprosjekter og undersøkelser gjennomføres i tråd med personvernregelverket. Sikt er en virksomhet som ligger under Kunnskapsdepartementet. Les mer om Sikt her (sikt.no). Sikt kan kontaktes ved å sende e-post til personverntjenester@sikt.no.

Til toppen