Informasjon til deltakere

Takk for at du deltar i Ungdata pluss – et forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark.

Som deltaker er du en av de som deltok i første runde av Ungdata pluss i 2023. Andre runde gjennomføres våren 2026, og da vil vi kontakte alle deltakere på nytt. Ungdata pluss består av en spørreskjemaundersøkelse til elever og kobling til registerdata.

Se brevet som ble sendt til foresatte med informasjon om undersøkelsen 27.3.23 (pdf).

Spørreskjemaundersøkelsen

Elevene som deltar svarer på et elektronisk spørreskjema i en skoletime. Spørreskjemaet har spørsmål om blant annet fritiden og fritidsaktiviteter, familie og venner, trivsel, mobbing, om personlighet og hvordan de har det. Spørreskjemaet er på forhånd testet ut på over 200 barn, og spørsmålene er tilpasset på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dem.

Vil du se spørreskjemaet? Skriv til: ungdata@oslomet.no

Elevene vil bli invitert til å fylle ut et nytt spørreskjema når de går på ungdomsskolen. Elevene og deres foresatte vil motta ny informasjon i god tid før undersøkelsen gjennomføres. Etter at barnet har fylt 16 år, vil vi spørre barnet direkte om det ønsker å delta i undersøkelsen videre. Vi har foreløpig planlagt totalt fem datainnsamlinger med 3–5 års mellomrom.

Registerdata

For å få en bedre forståelse av hvilke faktorer i oppvekstmiljø som har betydning for barn- og unges utvikling, er det aktuelt å innhente bakgrunnsopplysninger om foresatte fra nasjonale registre som forvaltes av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens kartverk.

Eksempler er opplysninger om sosiale og økonomiske forhold, som arbeid, utdanning og inntekt, foresattes fødeland og kjennetegn ved nærmiljøet knyttet til bostedsadressen (f.eks. for å forske på tilgang til naturområder og idrettsanlegg).

Det vil også være aktuelt å innhente registeropplysninger om barnets utdanningsforløp (eks. karakterer og vitnemål). Når barna blir voksne, kan det være aktuelt å innhente registeropplysninger om deres helse, utdanning og arbeid, bolig og familie.

Personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, vil kun bli brukt til forskning som kan bidra til ny kunnskap om hvilke forhold i barndom, ungdomstid og i overgangen til voksenlivet som har betydning for helse og livskvalitet, og andre viktige livsutfall som voksne. Hovedfokuset er på fritid og livskvalitet.

Dataene vi samler inn, blir behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Navnelisten er lagret på en sikker måte hos Tjenester for sensitive data (TSD). Det betyr at vi kan analysere data uten å vite hvem som skjuler seg bak tallene. Ingen som deltar i prosjektet, vil kunne bli gjenkjent når resultatene publiseres.

Dine rettigheter

Som deltaker i Ungdata pluss har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet
 • å få rettet personopplysninger om deg og barnet ditt
 • å få slettet personopplysninger om deg og barnet ditt
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine og barnets personopplysninger

Hvilke rettigheter foresatte har knyttet til innsyn, retting og sletting overfor barnet ditt vil vurderes konkret i hvert tilfelle, ettersom dette avhenger av barnets alder og opplysninger det er snakk om.

Ønsker du å trekke deg fra undersøkelsen?

Dersom du ikke lenger ønsker å delta i Ungdata pluss, kan du ta kontakt med prosjektleder ved OsloMet på e-post: ungdata@oslomet.no.

Les mer om Ungdata pluss.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, eller har andre spørsmål eller ønsker å vite mer, kontakt:

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitet ved forsker Frøydis Enstad, tlf. 971 30 533, e-post: froydise@oslomet.no
 • Universitetet i Sørøst-Norge, ved førsteamanuensis Lars Bauger, tlf. 35 57 54 49, e-post: lars.bauger@usn.no
 • Vestfold fylkeskommune ved rådgiver Mari Nicholls Espetvedt, tlf. 908 48 929, e-post: mari.espetvedt@vtfk.no
 • Telemark fylkeskommune ved Mona Kluck, tlf. 409 16 399, e-post: mona.kluck@vtfk.no
 • KORUS Sør ved spesialrådgiver Ingvild Vardheim, tlf. 975 31 349, e-post: ingvild.vardheim@korus-sor.no 
 • Personvernombud ved OsloMet: Ingrid Jacobsen, tlf. 993 02 316, e-post ingridj@oslomet.no
 • Kontaktinformasjon til de andre institusjonenes personvernombud kan dere få ved å kontakte institusjonene direkte.

Har du spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet gjort av Sikts personverntjenester, kontakt: personverntjenester på e-post: personverntjenester@sikt.no eller på tlf.: 73 98 40 40.

Til toppen